Наукові періодичні видання університету


Інформаційний лист Актуальні питання природничо-математичної освіти

Нічого не знайдено!


Інформаційний лист Педагогічні науки

Інформаційний лист Природничі науки

Інформаційний лист Фізико-математична освіта

Інформаційний лист Філософія науки

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка щорічно видає збірник наукових праць «Актуальні питання мистецької освіти та виховання», який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання, що публікує основні результати дисертаційних робіт (наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015). Кожній статті журналу присвоюється DOI – Цифровий ідентифікатор об’єкта (ЦІО), англ. Digital object identifier (DOI) – серійний номер, що використовується для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь-якого типу. DOI використовується для «сталої ідентифікації зразків інтелектуальної власності в цифровій мережі та асоціювання структурованих даних в розширюваний спосіб»).

Наукові статті, що подаються до друку, можуть бути написані українською, російською, польською та англійською мовами та повинні містити матеріал, не опублікований раніше. Першочергово до друку приймаються статті конференційними мовами, зокрема англійською. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання мети статті, постановка завдань і визначення відповідних дослідницьких методів; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження й перспективи подальших розвідок. З метою дотримання означених вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи дослідження, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок. .

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури, повинен становити 8–16 сторінок формату А 4. Відстань між рядками – півтора інтервали комп'ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому — прізвище та ініціали автора (авторів), назва закладу та ID ORCID автора (реєстрація ID ORCID здійснюється на сайті orcid.org), нижче посередині рядка — заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті – інтервал 2. Такий самий інтервал між заголовком та анотацією.

Статті будуть прийняті після перевірки на плагіат і рецензування незалежними експертами. Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, у яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються.

До статті додаються:

 1. Довідка про авторів на окремому аркуші: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони.
 2. Електронний варіант статті надсилати на електронну пошту [art.conference2017@gmail.com].

Науковий журнал виходить 2 рази на рік. Видання здійснюється із залученням авторських коштів - 40 грн. за одну сторінку тексту та 30 грн. за пересилку (по Україні) (додаткова платна послуга – переклад SUMMARY – 80 грн). Крім того, додатково потрібно сплатити 100 грн. за присвоєння DOI. Кошти на видання надсилаються після повідомлення на електронну адресу автора про прийняття редколегією статті до друку, але не пізніше 10 днів після отримання повідомлення. Кошти поштовим переказом чи готівкою приймає відповідальний секретар Чистякова Ірина Анатоліївна (контактний телефон 8(050)808-47-05). Поштова адреса: кафедра педагогіки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002.

Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямам збірника, переносити частину статей до наступного видання збірника.

 

Після публікації наукового журналу електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті бібліотеки СумДПУ імені А. С. Макаренка: http://library.sspu.edu.ua/.

 

Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника без додаткової оплати. Вартість додаткового примірника становить 80 грн. За бажанням автори можуть замовити ксерокопії окремих статей. Пересилка поштою друкованих матеріалів здійснюється за кошти автора.

 

Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51

Г. П. Руденко

Сумський державний педагогічний

університет імені А. С. Макаренка

ORCID ID 0000-0003-0645-6781

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

 

Анотація українською мовою(8 – 10 рядків).

Ключові слова (8 – 10).

 

Текст статті

РЕЗЮМЕ

Руденко Г. П. Название статьи

Аннотация на русском языке (1 сторінка).

Ключевые слова(8 – 10).

SUMMARY

Rudenko G. P. Title of article

Summary( 1 сторінка ідентична  рос. резюме).

Key words(8 – 10).

 

В анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити такі елементи: мета статті, метод або методологія дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок (через 1 інтервал кегль 14 курсивом).

 

Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: (Іваненко, 2017, c. 100). Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: (Sternberg, 2004; Renzulli, 2005; Gagn, 2005).

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА».

Згідно з Наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» вимоги до оформлення літератури змінено. Список використаних джерел інформації має бути оформлений згідно з вимогами стандарту АРА (http://www.apastyle.org), де всі кириличні назви джерел перекладаються англійською мовою. З метою підвищення індексу цитованості слід подавати переклад статей/книг/авторефератів дисертацій англійською мовою в авторській редакції, що міститься в анотації до цієї наукової роботи (див. додаток 1).

Додаток 1

Приклад оформлення списку використаних джерел за стандартом АРА

ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

 

Законодавчий акт

 1. Jacob K. Javits Gifted and Talented Students Education Act. Title IV, Part B of P.L. (1998).
 2. Закон України «Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді на Україні» (Law of UkraineOn the main foundations of gifted children and youth support in Ukraine”) (2005). Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua/

 

Дисертація/автореферат дисертації

 1. Бобир, О. В. (2005). Особистісні характеристики юнацтва з різними формами обдарованості (дис. … канд. психол. наук: 19.00.07). Дніпропетровськ (Bobyr, O. V. Personal characteristics of adolescents with different forms of giftedness (PhD thesis). Dnipropetrovsk).
 2. Коваленко, О. А. (2011). Теоретичні і методичні основи навчання академічно обдарованих учнів початкової школи (автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.09). Кривий Ріг. (Kovalenko, O. A. (2011). Theoretical and methodological foundations of teaching academically gifted pupils in primary schools (DSc thesis abstract). Kryvyi Rih.

 

Книга

 1. Davis, G. A., Rimm, S. A. (2004). Education of the gifted and talented. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 2. Рубинштейн, С. Л. (2000). Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер. (Rubinstein, S. L. (2000). Fundamentals of general psychology. Saint Petersburg: Piter).

 

Частина книги

 1. Davidson, J. E. (1986). The role of insight in giftedness. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 201–222). New York: Cambridge University Press.
 2. Haensly, P. Reynolds, C. R., Nash, W. R. (1986). Giftedness: coalescence, context, conflict, and commitment. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 128–148). New York: Cambridge University Press.
 3. Корольов, Д. К. (2014). Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих дітей та молоді в зарубіжній науці. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості, Р. О. Семенова (ред.), (сс. 9–22). К.-Кіровоград: Імекс-ЛТД (Korolov, D. K. (2014). Theoretical framework of the research of educational environment for gifted children and youth in a foreign science. In R. O. Semenova (Ed.), Educational environment as a factor of the gifted person formation (pp. 9–22). K.-Kirovohra: Imeks-LTD).

 

Стаття

 1. Heller, K.A. (1989). Perspectives on the diagnosis of giftedness. German journal of psychology, 13, 140–159.
 2. Лавриченко, Н. М. (2016). Теоретична модель розвитку обдарованості й таланту за авторством Ф.Ганє. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 32, 69–75. (Lavrychenko, N.M. (2016). The theoretical model of giftedness and talent by F. Gagné authorship. Olexandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University Bulletin, 32, 69–75).

 

Електронний ресурс

 1. STEM Rankings Best High Schools. U.S. News Rankings. Retrieved from: http://www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings/stem/.
 2. Мала академія наук України. Про МАН. Режим доступу: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu (Minor Academy of Sciences of Ukraine. About MAS. Retrieved from: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu).

 

 

Редакційна колегія

 

Відповідальний секретар                                                                         Чистякова І. А.