Навчально-науковий інститут культури і мистецтв

Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи

 1. Каушнян, Я. М. Вокалізм в українській музиці: традиції та жанрово-стилістичні новації [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Я. М. Каушнян ; М-во культури України, Харківський національний ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Київ, 2019. – 19 с.

***

 1. Алексінцева, Т. В. Критерії готовності майбутніх викладачів музичних шкіл до застосування засобів артпедагогіки у професійній діяльності [Текст] / Т. В. Алексінцева // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 293–294.
 2. Антонюк, В. До 100-річчя видатного педагога-концертмейстера вокалістів Зої Лихтман [Текст] / В. Антонюк // Музика. – 2019. – № 3/4. – С. 57–62.
 3. Ашихміна, Н. В. Професійне самовизначення особистості вчителя музики [Текст] / Н. В. Ашихміна, І. М. Левицька // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 294–295.
 4. Баклаженко, Є. В. Критерії та рівні підготовки майбутніх учителів музики до співробітництва з учнями [Текст] / Є. В. Баклаженко // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін. ]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 226–232.
 5. Барсукова, Н. С. Характеристика операційно-технічного компоненту виконавської майстерності майбутнього вчителя музики [Текст] / Н. С. Барсукова // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти : до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 261–268.
 6. Беземчук, Л. В. Підготовка викладача музичного мистецтва до поліхудожнього виховання учнів [Текст] : (на прикладі творів Т. Г. Шевченка) / Л. В. Беземчук, А. В. Мартем’янова // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти : до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 192–197.
 7. Бондар, Т. К. Впровадження в учбовий процес з фізичного виховання занять з аквафітнесу для формування умінь і навичок майбутніх вчителів музики [Текст] / Т. К. Бондар // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 305–308. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 8. Ван, Ч. Особливості методики підготовки майбутнього вчителя музики до вокально-виконавської діяльності [Текст] / Ч. Ван // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 295–297.
 9. Ван, Ч. Підготовка майбутнього вчителя музики до керівництва шкільними музично-самодіяльними колективами [Текст] / Ч. Ван // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 297–298.
 10. Виспінська, Н. Застосування пісенного матеріалу під час навчання англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх фахівців музичної сфери [Текст] / Н. Виспінська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 196–207.
 11. Гетманець, Н. Ю. Формування лідерських якостей майбутніх учителів музичного мистецтва як необхідної складової диригентсько-хорової підготовки [Текст] / Н. Ю. Гетманець // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 8–12.
 12. Гламаздіна, О. П. Підготовка фахівців музичного мистецтва: національний підхід [Текст] / О. П. Гламаздіна // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 12–16.
 13. Гриб, М. І. Роль викладача музичної школи в роботі з батьками учнів [Текст] / М. І. Гриб // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 16–21.
 14. Грінченко, А. М. Педагогічні принципи формування музично-виконавського самоконтролю майбутніх учителів музики [Текст] / А. М. Грінченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 302–303.
 15. Гулей, О. В. Інноваційні підходи у підготовці вчителя музики у змісті навчального курсу “Художні культура” [Текст]. Розділ 2 : Методика та технології професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / О. В. Гулей // Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв та ін. ; [наукові редактори: І. П. Заболотний, О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 343–358.
 16. Давидович, Л. В. Готовність майбутнього вчителя музики до вокально-виконавської діяльності [Текст] / Л. В. Давидович // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти : до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 256–261.
 17. Демір, М. І. Педагогічні умови формування інтерпретаційної культури майбутніх учителів музики [Текст] / М. І. Демір // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 9 (53). – С. 12–18.
 18. Джоу, Ю. Визначення структури і змісту професійної компетентності вчителів співу в працях китайських та українських науковців [Текст] / Ю. Джоу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 4 (90). – С. 57–72.
 19. Ду, Ханьфен. Діагностика готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до керівництва дитячим інструментальним ансамблем [Текст] / Ханьфен Ду // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 63–75.
 20. Дун, Х. Сутність світоглядних переконань вокаліста [Текст] / Х. Дун // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 226–227.
 21. Економова, Е. К. Взаємодія в тріаді “педагог – співак – концертмейстер” як інструмент підготовки співаків до концертно-камерної діяльності [Текст] / Е. К. Економова // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 103–113.
 22. Євенко, Г. О. Створення ситуації успіху та подолання сценічного хвилювання учнів під час публічних концертних виступів [Текст] / Г. О. Євенко, А. М. Мартинюк // Мистецтво в школі. – 2020. – № 3. – С. 18–19.
 23. Єременко, О. В. Вокальна підготовка вчителя музичного мистецтва: змістова сутність та специфіка [Текст]. Розділ 1 : Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова // Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв та ін. ; [наукові редактори: І. П. Заболотний, О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 94–116.
 24. Жень, Сінь Ян. Зміст і компонентна структура художньо-ціннісного ставлення майбутніх учителів музики [Текст] / Сінь Ян. Жень // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 76–83.
 25. Жилкіна, О. І. Вокально-хорова робота в професійній підготовці вчителя музичного мистецтва в педагогічних навчальних закладах [Текст] / О. І. Жилкіна // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 303–305.
 26. Заболотний, І. П. Хормейстерська підготовка вчителя музичного мистецтва [Текст]. Розділ 2 : Методика та технології професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / І. П. Заболотний // Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв та ін. ; [наукові редактори: І. П. Заболотний, О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 195–215.
 27. Кабур, Л. М. Професійна мобільність майбутнього вчителя музики [Текст] / Л. М. Кабур // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 305–306.
 28. Калюжна, Л. Б. Формування професійної компетентності при підготовці вчителя музики в педагогічному училищі [Текст] / Л. Б. Калюжна // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 10. – С. 91–98.
 29. Кань, В. Змістовно-інтеграційний напрямок формування емоційно-образного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва [Текст] / В. Кань // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 60–68.
 30. Карпенко, Є. В. Теоретичні основи хорового аранжування [Текст]. Розділ 1 : Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / Є. В. Карпенко // Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв та ін. ; [наукові редактори: І. П. Заболотний, О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 143–175.
 31. Кибальник, С. М. Залежність величини показників ЖЄЛ студентів від рівня фізичної активності і занять вокалом [Текст] / С. М. Кибальник, О. О. Пташенчук // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 17. – С. 81–85.
 32. Кифенко, А. Експериментальна перевірка ефективності методики формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі [Текст] / А. Кифенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 251–261.
 33. Козир, А. Етнокультурний контекст підготовки майбутніх учителів музики та хореографії [Текст] / А. Козир // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 39–46.
 34. Крамська, С. Г. Самостійна підготовка студентів до вокально-хорової діяльності у школі [Текст]. Розділ 2 : Методика та технології професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / С. Г. Крамська // Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв та ін. ; [наукові редактори: І. П. Заболотний, О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 294–311.
 35. Кьон, Н. Г. Втілення інноваційного доробку педагогічної науки у практику підготовки вчителя музичного мистецтва [Текст] / Н. Г. Кьон, Сяохан С. Ян // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 307–308.
 36. Ленд’єл-Сяркевич, А. А. Особливості фахової підготовки майбутніх учителів музики як феномену етнонаціональної культури [Текст] / А. А. Ленд’єл-Сяркевич // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 39–40.
 37. Литвин, И. Г. Методика преподавания игры на гитаре как важная составляющая профессиональной подготовки будущего учителя музыки [Текст] / И. Г. Литвин, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти : до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 276–282.
 38. Лі, Г. Етнокультурний підхід у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва [Текст] / Г. Лі // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 42–45.
 39. Лі, Ю. Формування художньо-смислових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва: експериментальна перевірка методики [Текст] / Ю. Лі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 4 (78). – С. 123–134.
 40. Лю, С. Експериментальне дослідження методично-спрямованої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фортепіанної підготовки [Текст] / С. Лю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 5 (79). – С. 144–153.
 41. Лю, Синь. Екстраполяція методичної спадщини фортепіанної педагогіки у фортепіано-виконавську самопідготовку майбутніх учителів музичного мистецтва [Текст] / Синь. Лю // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 84–94.
 42. Магда, П. М. Діагностика рівня сформованості комунікативності, креативності, біоетики в майбутніх учителів музики [Текст] / П. М. Магда // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 95–102.
 43. Матвєєва, О. О. Фортепіанні твори за шевченківською тематикою у репертуарі майбутніх викладачів музичного мистецтва [Текст] / О. О. Матвєєва // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти : до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 90–93.
 44. Мен, Сіан. Ментальні ресурси формування художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу [Текст] / Сіан. Мен // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 114–121.
 45. Мінь, Ш. Педагогічні принципи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів музики [Текст] / Ш. Мінь // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 314–315.
 46. Никифоров, А. М. Краєзнавча підготовка майбутнього вчителя музики: історія заснування [Текст]. Розділ 2 : Методика та технології професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / А. М. Никифоров // Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв та ін. ; [наукові редактори: І. П. Заболотний, О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 359–380.
 47. Орєхова, В. Трансмедійні навички у професійній мистецькій освіті: аналіз зарубіжного досвіду [Текст] : [освіта майбутнього вчителя музики] / В. Орєхова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 5 (89). – С. 57–68.
 48. Оробченко, Т. Вікові особливості розвитку голосового апарату як чинник вокального виховання дошкільників і молодших школярів [Текст] / Т. Оробченко // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 284–287.
 49. Перетяга, Л. Є. Розвиток звуковисотного діапазону мовного голосу майбутніх учителів [Текст] / Л. Є. Перетяга // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти : до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 198–205.
 50. Петренко, М. Б. Теоретичні і методичні аспекти концертмейстерської підготовки вчителя музики [Текст]. Розділ 2 : Методика та технології професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / М. Б. Петренко // Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв та ін. ; [наукові редактори: І. П. Заболотний, О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 268–294.
 51. Пінчук, Д. М. Креативність як важлива складова вчителів музики в системі неперервної професійної освіти [Текст] / Д. М. Пінчук // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 77–80.
 52. Попович, Н. М. Інноваційна спрямованість неперервної педагогічної підготовки вчителя музичного мистецтва [Текст] / Н. М. Попович // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 184.
 53. Проворова, Є. М. Сучасні тенденції методичної підготовки майбутніх учителів музики за кордоном [Текст] / Є. М. Проворова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 95–96.
 54. Реброва, О. Є. Проблема виконавської впевненості у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів музики та хореографії [Текст] / О. Є. Реброва // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 323–324.
 55. Рожко, І. В. Методична підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва до розвитку музичної пам’яті молодших школярів [Текст]. Розділ 2 : Методика та технології професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / І. В. Рожко // Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв та ін. ; [наукові редактори: І. П. Заболотний, О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 381–403.
 56. Смаковський, Ю. В. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у контексті Євроінтеграційних процесів [Текст] / Ю. В. Смаковський, І. М. Пащенко // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 1 (10). – С. 92–96.
 57. Смородський, В. І. Підходи та принципи формування професійної культури майбутніх педагогів-музикантів [Текст] / В. І. Смородський, М. М. Смородська // Ювілейна палітра 2020: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : збірник статей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4–5 грудня 2020 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. К. Зав’ялова, О. А. Устименко-Косоріч, О. В. Єременко, Г. О. Стахевич]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 178–185.
 58. Соколова, А. В. Національне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва [Текст] : (на матеріалі хорових творів на вірші Тараса Шевченка) / А. В. Соколова // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін. ]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 63–68.
 59. Ткаченко, Л. І. Інноваційні підходи в логоритмічній роботі учителя-логопеда та музичного керівника [Текст] / Л. І. Ткаченко, І. А. Шаповалова // Логофест-2019 : матеріали логопедичного фестивалю, (30 січня 2019 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, В. С. Бугрій, С. О. Коваленко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 58–60.
 60. Ткаченко, М. О. Впровадження практично-реалізуючого етапу технології формування артистичної техніки майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки студентів [Текст] : (із використанням художньої та поетичної спадщини Т. Г. Шевченка) / М. О. Ткаченко // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти : до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 211–216.
 61. Ткемаладзе, З. П. Формування педагогічної спрямованості майбутнього вчителя музичного мистецтва [Текст] / З. П. Ткемаладзе // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти : до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 231–236.
 62. Фалько, М. І. Опанування основ дослідницької діяльності студентами вищих педагогічних закладах музичної освіти [Текст]. Розділ 1 : Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / М. І. Фалько // Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв та ін. ; [наукові редактори: І. П. Заболотний, О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 48–68.
 63. Федоришин, В. Специфіка акмеспрямованого особистісного розвитку майбутніх педагогів-музикантів [Текст]. Розділ 6 : Соціокультурні виміри української освіти / В. Федоришин // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 476–483.
 64. Фоломєєва, Н. А. Технічне забезпечення фахової підготовки сучасного вчителя музичного мистецтва [Текст]. Розділ 2 : Методика та технології професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / Н. А. Фоломєєва // Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв та ін. ; [наукові редактори: І. П. Заболотний, О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 246–267.
 65. Хань, Л. Педагогічні умови формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва [Текст] / Л. Хань // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 336–347.
 66. Хе, Л. Вокальна професійна освіта в Китаї: історичний аспект [Текст] / Л. Хе // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 360–362.
 67. Цзюнь, Я. Рівневий аналіз сформованості інформаційної культури майбутніх учителів музики у процесі фахового навчання [Текст] / Я. Цзюнь // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 68–84.
 68. Чарікова, Л. А. Методичні аспекти музично-теоретичної підготовки сучасного вчителя музичного мистецтва [Текст]. Розділ 1 : Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / Л. А. Чарікова // Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв та ін. ; [наукові редактори: І. П. Заболотний, О. В. Єременко, Л. А. Бірюкова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 175–194.
 69. Чень, К. Теоретичні аспекти виконавсько-просвітницької підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва [Текст] / К. Чень // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 251–260.
 70. Чень, Ц. Основні положення методики формування цілісного уявлення про музичний твір у майбутніх учителів музики [Текст] / Ц. Чень // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 5 (79). – С. 267–281.
 71. Чень, Цзіцзянь. Методика педагогічної діагностики в експериментальній роботі з формування цілісного уявлення про музичний твір у майбутніх учителів музичного мистецтва [Текст] / Цзіцзянь Чень // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 197–207.
 72. Чжан, Л. Реформування у сфері підготовки спеціалістів вокального мистецтва в музичних закладах вищої освіти Китаю. [Текст] / Л. Чжан // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 280–283.
 73. Чжоу, Е. Профессионально-педагогическая направленность фортепианной подготовки будущих учителей музыки для работы в Китае [Текст] / Е. Чжоу // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 329–330.
 74. Чубукіна, О. М. Пісенна поетика Т. Г. Шевченка у формуванні патріотичної культури майбутніх учителів [Текст] / О. М. Чубукіна // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін. ]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 116–121.
 75. Шевченко, О. Методи формування вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музики [Текст] / О. Шевченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 5 (89). – С. 206–216.
 76. Шевченко, О. Методи формування вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музики [Текст] / О. Шевченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 5 (89). – С. 206–216.
 77. Шевченко, Ю. А. Діагностика рівнів підготовки майбутніх вчителів музики до організації художньо-творчої діяльності з народно-інструментальним колективом [Текст] / Ю. А. Шевченко // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін. ]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 269–275.
 78. Ши, Цюбо. Методичне забезпечення формування художньо-естетичного смаку студентів факультетів мистецтв у процесі вокального навчання [Текст] / Цюбо. Ши // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 141–149.
 79. Ши, Я. Вокально-виконавський потенціал: теоретичний контекст [Текст] / Я. Ши // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 125–129.
 80. Шуплецова, Л. Ю. Використання нейробіки для розкриття творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва [Текст] : [нейробіка – розумова гімнастика, аеробіка для мозку, спрямована на покращення розумової діяльності] / Л. Ю. Шуплецова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 330–332.
 81. Щербак, І. Модель формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів [Текст] / І. Щербак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С. 132–142.
 82. Щербак, І. В. Виховання творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва [Текст] / І. В. Щербак // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти : до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 216–225.

Україна у світовому мистецькому просторі: діалог культур

 1. Балабан, О. Розвиток креативних індустрій та управління у сфері мистецтва [Текст] : [арт-менеджмент] / О. Балабан, М. Юр, О. Опанасик // Вища школа. – 2019. – № 5. – С. 77.
 2. Белічко, Н. Ю. Специфіка викладання дисципліни “Вступ до мистецтвознавства” [Текст] / Н. Ю. Белічко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 335.
 3. Будянський, Д. В. Методичні особливості виховної роботи у сучасному хореографічному колективі [Текст] / Д. В. Будянський, А. В. Таранченко // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 2 (11). – С. 7–11.
 4. Будянський, Д. В. Формування артистизму учасників сучасного хореографічного колективу [Текст] / Д. В. Будянський, Ю. Р. Маковецька // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 2 (11). – С. 11–15.
 5. Власюк, О. Використання елементів акробатики на заняттях сучасними видами танців дівчат 17–18 років [Текст] / О. Власюк, О. Луковська // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 78–86.
 6. Волошин, Л. Святослав Гординський про методологію мистецтвознавчого аналізу [Текст] : [С. Гординський – український художник та мистецтвознавець] / Л. Волошин // Образотворче мистецтво. – 2019. – № 3. – С. 95–97.
 7. Городецька, О. Г. Балет “Лілея” [Текст] : (дистанційне заняття з хореографії для дітей віком 14 років) / О. Г. Городецька // Мистецтво в школі. – 2020. – № 10. – С. 7–11.
 8. Єгорова, З. Серж із Києва. Українець до кінця [Текст] : [про українського балетмейстера, емігранта – Сергія Лифаря] / З. Єгорова // Голос України. – 2020. – № 74/75, 30 квітня. – С. 19.
 9. Кабаченко, В. П. Пейзажна складова у формуванні одеської мистецької школи [Текст] / В. П. Кабаченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 338–339.
 10. Коваленко, Є. Шекспірівські образи в балетній інтерпретації Анатолія Шекери [Текст] / Є. Коваленко // Музика. – 2019. – № 1/2. – С. 16–21.
 11. Кричевський Федір [Текст] : живописець, графік, мистецтвознавець, викладач : [уродженець Сумщини] // Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво / [гол. ред. В. І. Кочубей]. – Суми : Університетська книга, 2018. – С. 68–73.
 12. Кругляк, А. Упровадження методичних елементів пластичного інтонування під час вивчення мистецької освітньої галузі в новій українській школі [Текст] / А. Кругляк // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 08–09 листопада 2018 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 295–297.
 13. Кубриш, Н. Р. Дисципліна “Історія образотворчого мистецтва” як важливий компонент у підготовці майбутніх художників [Текст] / Н. Р. Кубриш // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 340.
 14. Кучерук, А. В. Моніторинг стану освітньої діяльності галузі “Мистецтво” [Текст] / А. В. Кучерук, А. Є. Махмутова // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 2. – С. 52–57.
 15. Липецька, С. Метод Sandplay як елемент арт-технології у роботі з дітьми дошкільного віку [Текст] / С. Липецька // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки”], 2019. – С. 47–50.
 16. Лисакова, І. Технології соціокультурної діяльності в професійній підготовці майбутніх учителів мистецьких дисциплін [Текст] / І. Лисакова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / МОН України, Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини ; [редкол.: О. І. Безлюдний, О. М. Коберник, О. В. Акімова та ін.]. – Умань : [ФОП Жовтий О. О.], 2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 178–183.
 17. Лоза, Н. А. Натюрморт з глибоким простором: значення комплексу завдань для збереження традиції мистецької освіти [Текст] / Н. А. Лоза // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 341.
 18. Лысенко, Л. А. “Ню” в творчестве Огюста Родена и Михаила Лысенко: опыт сравнительного анализа [Текст] / Л. А. Лысенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 364.
 19. Масол, Л. М. Інтегративні технології формування предметних компетентностей учнів початкових класів у процесі навчання інтегрованого курсу “Мистецтво” [Текст] / Л. М. Масол // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 2. – С. 2–9.
 20. Мельничук, Л. Ю. “Теорія живопису” як необхідна дисципліна у фаховій підготовці художників-станковістів [Текст] / Л. Ю. Мельничук // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 344.
 21. Мужикова, І. М. Традиції образотворчого навчання у сучасній освітній практиці [Текст] / І. М. Мужикова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 345.
 22. Олексюк, О. М. Модернізація і розвиток вищої мистецької освіти: постнекласична альтернатива [Текст] / О. М. Олексюк // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 317–318.
 23. Падалка, Г. М. Теоретичні засади викладання мистецьких дисциплін [Текст] / Г. М. Падалка // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 319–321.
 24. Паньок, Т. В. Використання художньо-педагогічного досвіду 1920-х роківу процесі підготовки майбутніх викладачів образотворчого мистецтва [Текст] / Т. В. Паньок // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 348–349.
 25. Пилипенко, І. Я. Методика викладання фахових дисциплін в майстерні Монументального живопису НАОМА [Текст] : (історичний аспект) : [НАОМА – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури] / І. Я. Пилипенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 350.
 26. Плахова, Г. А. Виявлення місця танцювального туризму в туристичних класифікаціях [Текст] / Г. А. Плахова // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 97–100.
 27. Побожій Сергій [Текст] : Суми : мистецтвознавець : графік // Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво / [гол. ред. В. І. Кочубей]. – Суми : Університетська книга, 2018. – С. 198–199.
 28. Побожій, С. “Спасибі за те, що пишете” [Текст] : мистецтвознавчі традиції на Слобожанщині : [мистецтвознавці Сумщини] / С. Побожій // Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво / [гол. ред. В. І. Кочубей]. – Суми : Університетська книга, 2018. – С. 252–268.
 29. Побожій, С. Книжка про художника, мистецтвознавця, поета і першого директора Сумського художнього музею [Текст] : [про Никанора Онацького] / С. Побожій // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 2. – С. 152.
 30. Побожій, С. Нотатки з історії образотворчого мистецтва Сумщини [Текст] / С. Побожій // Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво / [гол. ред. В. І. Кочубей]. – Суми : Університетська книга, 2018. – С. 7–18.
 31. Пономаренко, М. В. Художественно-стилистический анализ академической постановки по живописи: актуальные задания для студентов 4 курса ХГФ [Текст] : [ХГФ – Художньо-графічний факультет] / М. В. Пономаренко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 350–351.
 32. Пономаренко, О. Ю. Вісімдесятий ювілейний сезон “Maggio Musicale Fiorentino” [Текст] : роль музичних фестивалів у культурному житті сучасної Італії / О. Ю. Пономаренко // Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського ; [редкол.: В. І. Рожок, В. Г. Антонюк, О. В. Антонюк та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018. – № 2 (39). – С. 56–66.
 33. Рашевська, А. А. Українська народна ікона козацької доби в контексті розвитку духовності в сучасній художній освіті [Текст] / А. А. Рашевська // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 369.
 34. Реброва, О. Є. Проблема виконавської впевненості у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів музики та хореографії [Текст] / О. Є. Реброва // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 323–324.
 35. Свердлов, С. Я. Танцювальна культура народів світу [Текст] : [матеріали для бесід] / С. Я. Свердлов // Мистецтво в школі. – 2020. – № 4. – С. 22–29.
 36. Таранушенко, С. А. Мистецтво Слобожанщини XVII–XVIII вв. [Текст] : (уривок) / С. А. Таранушенко // Сумщина. Велика спадщина. Краєзнавство / [за заг. ред. О. Корнієнка ; авт.-упоряд.: О. І. Кисельов, О. М. Корнієнко]. – [Суми] : Університетська книга, [2019]. – С. 163–171. – Мистецтво Слобожанщини XVII–XVIII вв. 1928.
 37. Тесленко, І. О. Авангардна традиція в художній практиці митців творчої майстерні “Burlukloft” (м. Суми) [Текст] / І. О. Тесленко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 374.
 38. Фоміна, В. І. Особливості формування ритмічної культури студентів-інструменталістів: сутність і характерні особливості [Текст] / В. І. Фоміна, Т. Ю. Строгаль // Психологія і педагогіка: актуальні питання : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 квітня 2019 р. / Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”. – Харків : [Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”], 2019. – С. 59–62.
 39. Хан, Л. Багатоаспектність застосування поліфонії у мистецькій освіті [Текст] / Л. Хан // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 326.
 40. Цимбал, Л. І. Українські традиції у святковому одязі: мистецтвознавчі рефлексії [Текст] / Л. І. Цимбал // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 383–384.
 41. Шабаліна, Л. Поезії Лариси Шабаліної [Текст] : Молитва про Мистецтво ; Музика ; Останнє танго ; Театр ; Народна пісня / Л. Шабаліна // Мистецтво в школі. – 2020. – № 9. – С. 26–27.
 42. Юрченко, Н. Сумський художній музей ім. Никанора Онацького [Текст] : (до 100-річного ювілею) / Н. Юрченко // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 2. – С. 136–139.
 43. Яцзюнь, В. Взаємовплив соціокультурних та професійних детермінант у формуванні комунікативної культури особистості в сфері мистецької освіти [Текст] / В. Яцзюнь // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 299–301.

Українське мистецтво в процесі світової інтеграції: від минулого до сьогодення

 1. Гречаник, Н. І. Система формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці [Текст] : автореф. дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика проф. освіти” / Н. І. Гречаник ; МОН України, Глухівський національний педагогічний ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2021. – 43 с.
 2. Садовенко, С. М. Хронотоп української народної художньої культури: взаємозв’язок традицій та інновацій [Текст] : автореф. дис. … доктора культурології : спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури” / С. М. Садовенко ; М-во культури та інформаційної політики України, Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 39 с.

***

 1. Manoledakis, M. Black Sea Studies at the International Hellenic University [Текст] = [Вивчення історії та культури країн Причорномор’я міжнародними грецьким університетом / M. Manoledakis] // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 259–260.
 2. Аветова, Н. Мистецтво України між двома революціями [Текст] / Н. Аветова, А. Мірошниченко // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 1. – С. 54–57.
 3. Аннусова, В. Голодомор і нищення української родинно-побутової культури [Текст] / В. Аннусова // Проблема екзистенційного вибору під час голодомору-геноциду : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2019 р. / Національний музей Голодомору-геноциду ; Ін-т дослідження Голодомору ; Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: І. Батирєва, Ю. Коцур, Т. Сопронюк та ін.]. – Київ : Вид-во М. Мельника, 2020. – С. 171–177.
 4. Березюк, Т. Форум колекціонерів сучасного мистецтва в м17. Альтернативна можливість [Текст] : [м17-форум колекціонерів мистецтва] / Т. Березюк // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 71–73.
 5. Бондаренко, Н. Три іпостасі українського мистецтва [Текст] : [український живопис] / Н. Бондаренко // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 14–17.
 6. Будник, А. Плакат: живий чи… трансформація жанру як відповідь на виклики сучасності [Текст] / А. Будник // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 82–85.
 7. Бюндар-Терещєнко, І. Від Врубеля до УПА – легенди і міфи сучасного мистецтвознавства [Текст] : [історія українського образотворчого мистецтва кінця ХІХ – ХХ століть] / І. Бюндар-Терещєнко // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 2. – С. 65–67.
 8. Вановська, І. М. Сучасні підходи до вирішення проблем у викладанні історії української культури у вищій школі [Текст] / І. М. Вановська // Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку : колективна монографія / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред.: Н. М. Рідей, В. П. Сергієнко. – Київ : [Вид-во ім. М. П. Драгоманова], 2017. – С. 289–309.
 9. Варна, О. С. Культурний простір як поле формування національно-політичних ідентичностей [Текст] : [Луганська та Донецька області] / О. С. Варна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, О. В. Скрипнюк та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2019. – Вип. 85. – С. 252–263. – (Серія “Юридичні науки”).
 10. Васянович, Г. Я-концепція науково-культурологічної творчості [Текст] : [про видатного науковця, педагога, професора Георгія Філіпчука]. Розділ 1 : Громадянин і науковець / Г. Васянович // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 23–29.
 11. Вовк, В. Культурологічні та полікультурні засади розвитку української фольклористики [Текст] : [вивчення фольклористики у класичних університетах України]. Розділ 6 : Соціокультурні виміри української освіти / В. Вовк // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 445–452.
 12. Войтенко, В. Українське кіно: сильніше, ніж зброя [Текст] : [історія українського кіномистецтва] / В. Войтенко // Голос України. – 2021. – № 87, 13 травня. – С. 4.
 13. Воронова, Н. Мультимедійні навчальні засоби у професійній підготовці майбутніх фахівців культурології [Текст] / Н. Воронова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 51–67.
 14. Гавришкевич, І. Львівський міжнародний осінній салон “Високий замок” [Текст] : міжнародна виставка мистецьких творів восени 2021 р. / І. Гавришкевич // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 74–77.
 15. Голубець, О. Українське мистецтво часів Незалежності [Текст] / О. Голубець // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 1. – С. 44–47.
 16. Гунченко, І. С. Технологія взаємодії образотворчого та словесного мистецтва як комплексний підхід до вивчення української літератури [Текст] / І. С. Гунченко // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 193–198.
 17. Данилюк, А. В. Образ гетьмана в сучасному образотворчому мистецтві [Текст] / А. В. Данилюк // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 360.
 18. Дояр, Л. Фонд аркушевих образотворчих видань УРСР 1953 року: статистичні та змістові характеристики [Текст] / Л. Дояр, О. Тихенко // Вісник Книжкової палати. – 2021. – № 1. – С. 45–51.
 19. Європейські цінності міжкультурної комунікації в університетській освіті [Текст] / М. Нестерова [та ін.] // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 47–52.
 20. Кампо, В. Захист гідності та прав людини в культурологічній доктрині академіка Івана Дзюби [Текст] / В. Кампо // Голос України. – 2021. – № 11, 22 січня. – С. 4.
 21. Котова, О. О. Культурологічні інтенції українського мистецького нонконформізму в світовому контексті 1960–1980-х рр. [Текст] / О. О. Котова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 362–363.
 22. Кудлач, В. Знайти свій голос: мозаїка мистецького життя Одеси [Текст] : [початок дев’яностих років – 2016 р.] / В. Кудлач // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 2. – С. 72–77.
 23. Кучерява, О. А. Лінгвоконцептологічний підхід до опанування студентами філологічних факультетів простору української культури [Текст] / О. А. Кучерява // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 511–513.
 24. Липовецький, С. Живописець стрілецького побуту [Текст] / С. Липовецький // Локальна історія. – 2022. – № 8/9. – С. 158–160.
 25. Магера, С. Національна ідея як стрижнева основа української культури [Текст] / С. Магера // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 67–72.
 26. Матковський, О. Образ кобзаря в українській культурі [Текст] / О. Матковський // Кобзарсько-лірницька епічна традиція : зб. наук. пр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 15–16 черв. 2019 р., м. Київ / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Нац. центр народної культури «Музей Івана Гончара», Кобзар. Цех, Фонд нац.-культур. ініціатив ім. Г. Хоткевича. – Київ : НЦНК “Музей Івана Гончара”, 2019. – С. 60–65.
 27. Мужикова, І. М. Традиції образотворчого навчання у сучасній освітній практиці [Текст] / І. М. Мужикова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 345.
 28. Немет, А. Мала хронологія мистецьких подій… [Текст] / А. Немет, Г. Хорунжа // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 136–137.
 29. Нестерович, Є. Війна культур [Текст] : [після 24.02.22 р.] / Є. Нестерович // Локальна історія. – 2022. – № 3/4. – С. 54–59.
 30. Нікольченко, Ю. М. Гуманістична місія культури у вищій школі в умовах глобалізації [Текст] / Ю. М. Нікольченко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 24–25.
 31. Новоженець, Г. “Vivat Academia!” Виставка творів викладачів Львівської національної академії мистецтв [Текст] / Г. Новоженець // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 86–87.
 32. Паньок, Т. Роль Г. Сковороди у культурному поступі Слобожанщини [Текст] / Т. Паньок // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал / Харківський нац. ун-т радіоелектроніки, Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України ; [ред.: І. Ф. Прокопенко, Л. О. Бєлова, О. П. Котух]. – Харків, 2019. – № 4. – С. 30–34.
 33. Петрашик, В. І. Колекціонування творів образотворчого мистецтва в Україні у другій половині ХХ – поч. ХХІ ст.: київська школа [Текст] / В. І. Петрашик // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 367–368.
 34. Петренко, О. М. Регіональне мистецтво як компетентнісно-діяльнісна складова роботи вчителя НУШ [Текст] : (на прикладі Миколаївщини) / О. М. Петренко // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 4. – С. 2–5.
 35. Про внесення змін до Закону України “Про культуру” щодо загальних засад надання населенню культурних послуг [Текст] : закон від 29.04.21 р., № 1432-ІХ / Україна // Голос України. – 2021. – № 104, 4 червня. – С. 14–15.
 36. Протас, М. Соціополітичний артповорот як культуротворча ентропія [Текст] / М. Протас // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 66–70.
 37. Радченко, Я. В. Розуміння любові в українській культурі [Текст] / Я. В. Радченко // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 березня 2014, [м. Суми] / Національна академія пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія психології особистості ім. П. Р. Чамати ; МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Н. О. Єрмакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 187–188.
 38. Семенюк, А. Ю. Роль художньої культури у професійній діяльності художника-конструктора [Текст] / А. Ю. Семенюк // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 111–112.
 39. Сидорчук, Н. Культурологічні засади підготовки професійних кадрів у навчальних закладах університетського типу [Текст]. Розділ 6 : Соціокультурні виміри української освіти / Н. Сидорчук // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 438–444.
 40. Скляренко, Г. Особливості інтерпретації імпресіоністичних тенденцій в українському мистецтві [Текст] / Г. Скляренко // Народна творчість та етнологія. – 2022. – № 1. – С. 30–45.
 41. Соловйов, О. Тенденції розвитку сучасного українського мистецтва [Текст] : (2000–2020). Частина 1 / О. Соловйов // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 1. – С. 38–43.
 42. Соловйов, О. Тенденції розвитку сучасного українського мистецтва (2010-ті) [Текст] / О. Соловйов // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 47–51.
 43. Федорук, О. Українське мистецьке національне самовизначення [Текст] / О. Федорук // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 10–13.
 44. Хаціньський, Я. Інтеркультурна музична освіта як сучасна проблема виховання молоді: польська перспектива [Текст] / Я. Хаціньський // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін. ]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 18–23.
 45. Хомич, Л. Культурологічний підхід – методологічна основа професійного розвитку майбутнього вчителя [Текст]. Розділ 5 : Традиції та інновації у педагогічній освіті сучасності / Л. Хомич // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 298–304.
 46. Хорунжа, Г. Як зупинити розпад атому? [Текст] : [роль художника у сучасних історичних процесах] / Г. Хорунжа // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 28–31.
 47. Хрісанфова, Д. В. Еволюція візуального образу натюрморту: пошарове сприйняття предметного простору [Текст] / Д. В. Хрісанфова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 375–376.
 48. Швидюк, А. “30 на 30”, або Історія мистецтва незалежної України в 30 творах [Текст] / А. Швидюк // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 134–135.
 49. Шижу, В. Фрески Дуньхуана і їх практичне застосування в сучасному графічному дизайні [Текст] / В. Шижу // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 126–129.
 50. Шмагало, Р. Салон “Високий замок” як форма організації мистецтва: здобутки і втрати [Текст] / Р. Шмагало // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 1/2. – С. 78–81.
 51. Шмагало, Р. Чи ужиткове сучасне декоративне мистецтво? [Текст] : (з нагоди двох ювілеїв) : [85 років з часу виходу першого номера часопису та 85 років від часу проведення першого педагогічного Українського конгресу з виховання у Львові] / Р. Шмагало // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 1. – С. 18–25.
 52. Ярошенко, Т. Культурологічні стереотипи і сучасні уявлення про жінку в українському та турецькому суспільстві [Текст] / Т. Ярошенко // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 березня 2014, [м. Суми] / Національна академія пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія психології особистості ім. П. Р. Чамати ; МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Н. О. Єрмакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 61–62.