Навчально-науковий інститут фізичної культури

Застосування інноваційних технологій у спорті вищих досягнень та у фізичному вихованні різних груп населення

Теоретико-методологічні і організаційно-методичні проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації, ерготерапії та спеціальної освіти

 1. Антомонов, М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных [Текст] / М. Ю. Антомонов. – Киев : [МИЦ “Мединформ”], 2018. – 579 с.

***

 1. Біомеханічне обгрунтування впливу способів фіксації вивиху надплечового кінця ключиці на кінематику рухів надплечово-ключичного та грудно-ключичного суглобів [Текст] / С. О. Безрученко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 3. – С. 19–28.
 2. Головченко, І. В. Особливості мозкового кровообігу в умовах рухової та сенсорної депривації [Текст] / І. В. Головченко, А. В. Шкуропат // Фізіологічний журнал. – 2020. – Т. 66, № 4. – С. 30–36.
 3. Забліцев, С. В. Стан нейроендокринних систем при активації та гальмуванні центральних холінергічних систем при черепно-мозковій травмі [Текст] / С. В. Забліцев, С. О. Худолій // Фізіологічний журнал. – 2020. – Т. 66, № 5. – С. 64–72.
 4. Клінічне значення післятравматичних деформацій довгих кісток нижніх кінцівок [Текст] / К. К. Романенко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 4. – С. 72–79.
 5. Кошман, В. В. Використання методики В. Козявкіна у подоланні ДЦП [Текст] : [методика В. Козявкіна – “Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації” на організм дітей з церебральним паралічем] / В. В. Кошман, М. Г. Андросова В. М. Склярова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 35–39.
 6. Кукса, Н. В. Дослідження кінестетичної основи рухів рук і стереогнозу в дітей із церебральним паралічем [Текст] / Н. В. Кукса // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 31–34.
 7. Кукса, Н. В. Можливості ритмічної гімнастики як засобу корекції розладів рухової сфери в дітей із церебральним паралічем [Текст] / Н. В. Кукса, О. М. Забара // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 40–44.
 8. Макро- и микроэлементарный состав межпозвоночных дисков при грыжах поясничного отлела позвоночника [Текст] / С. С. Кочкартаев [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 3. – С. 29–35.
 9. Мателенок, Е. М. Застарелые вывихи предплечья [Текст] / Е. М. Мателенок // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 3. – С. 54–60.
 10. Механічні та структурні особливості незрощення відламків великогомілкової кістки та їхнє значення для лікування [Текст] / О. К. Попсуйшапка [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 4. – С. 33–42.
 11. Прозоровський, Д. В. Остеотомія Helal i Weil у разі лікування метатарзалгії за умов поперечно-розпластаної деформації переднього відділу стопи [Текст] / Д. В. Прозоровський, Р. І. Бузницький // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 4. – С. 58–63.
 12. Результаты открытой репозиции и надкостной фиксации пластинами с угловой стабильностью переломов проксимального отдела плечевой кости у пациентов с остеопорозом [Текст] / Н. А. Корж [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 3. – С. 44–53.
 13. Сняткова, Т. Рання діагностика синдрому госпіталізму в дітей із ДЦП [Текст] / Т. Сняткова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 1. – С. 65–75.
 14. Танькут, В. О. Попереково-тазовий біль у вагітних: діагностика та лікування [Текст] / В. О. Танькут, К. В. Беренов, О. Ф. Беренова // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2020. – № 3. – С. 61–66.

Теоретичні та методичні основи фізкультурної освіти різних груп населення

Оцінка репродуктивного здоров’я підлітків і молоді з різними типами гендерної ідентичності

 1. Адаптаційні можливості дітей та молоді [Текст] : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції. Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – 381 с.
 2. Дегтяренко, Т. В. Биогенные стимуляторы и иммуно-реактивность [Текст] : в 2 т. Т. 1 : Биогенные стимуляторы – универсальные адаптогены / Т. В. Дегтяренко, Р. Ф. Макулькин. – Одесса : Маяк, 1997. – 188 с.
 3. Дегтяренко, Т. В. Биогенные стимуляторы и иммуно-реактивность [Текст] : в 2 т. Т. 2 : Иммунореабилитация биорегуляторами / Т. В. Дегтяренко, Р. Ф. Макулькин. – Одесса : Маяк, 1997. – 193 с.

***

 1. Bondarenko, K. Programming of the Training Process in Handball on the Bases of on the Functional Condition of Different Systems of the Organism [Текст] = Програмування тренувального процесу в гандболі на основі функціонального стану різних систем організму / K. Bondarenko, O. Madzharov // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С. 176–187.
 2. Аршава, І. Ф. Функціональні стани людини в процесі адаптації до екстремальних умов діяльності у парадигмі “особистість – стан” [Текст] : [складні види професійної діяльності] / І. Ф. Аршава // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 4. – С. 82–90.
 3. Вербенко, М. М. Функціональний стан серцево-судинної системи першокласників під час письма [Текст] / М. М. Вербенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 175.
 4. Влияние занятий с применением элементов пешеходного туризма на функциональное состояние школьников старших классов [Текст] / Ж. Л. Козина [и др.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 12. – С. 9–15.
 5. Войтенко, В. Л. Порушення функціонального та метаболічного статусів у підлітків Сумського регіону [Текст] / В. Л. Войтенко // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16–17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад “Луганський національний ун-т ім. Т. Шевченка” та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 94–96.
 6. Глушко, К. А. Соціально-психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами до дошкільного закладу освіти [Текст] / К. А. Глушко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 273–277.
 7. Глушкова, Н. Особенности использования метода газоразрядной визуализации и анализа ГРВ-грамм людей, находящихся в разных функциональних состояниях [Текст] / Н. Глушкова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 7. – С. 55–60.
 8. Гуранич, Т. В. Вплив комбінованого дефіциту йоду та міді на структурно-функціональні особливості гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи [Текст] / Т. В. Гуранич, М. М. Багрій, М. М. Воронич-Семченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т. 1 (113), вип. 4. – С. 88–93.
 9. Давиденко, О. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи студентів спеціальної медичної групи [Текст] / О. Давиденко, В. Семененко, В. Білецька // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – №2. – С. 133–136.
 10. Дегтяренко, Т. Психофізіологічне забезпечення адаптивності студентів до фізичних навантажень [Текст] / Т. Дегтяренко, Р. Яготін, Є. Долгієр // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С. 211–222.
 11. Демідова, О. Вплив секційних занять з футболу на адаптаційні можливості серцево-судинної системи організму студентів [Текст] / О. Демідова, С. Гида // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 13–22.
 12. Динаміка психофункціональних показників учнів військового ліцею в процесі навчання [Текст] / О. І. Іванова [та ін.] // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 87–93.
 13. Добростав, О. В. Функціональний стан центральної нервової системи (ЦНС) першокурсниць з різним індексом маси тіла [Текст] / О. В. Добростав, О. І. Плиска // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, (7–9 жовтня 2014 року, м. Київ) : тези доповідей / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, Н. Є. Нурищенко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 55.
 14. Інтенсивність окисного метаболізму та продукції оксиду азоту у студенток за умов адаптації функціональних систем до фізичних навантажень [Текст] / Н. В. Богдановська [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2018. – Т. 64, № 5. – С. 32–40.
 15. Кабачкова, А. В. Мониторинг функционального состояния студентов младших курсов [Текст] / А. В. Кабачкова, Л. В. Капилевич // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 7. – С. 30–33.
 16. Кузнецова, А. А. Влияние геомагнитной активности на функциональные возможности студентов-спортсменов [Текст] / А. А. Кузнецова, А. И. Босенко, Г. А. Дышель // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – Ч. 2. – С. 200–204.
 17. Кукса, Н. Показники функціонального стану верхніх кінцівок у дітей із церебральним паралічем [Текст] / Н. Кукса, В. Литвиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 181–190.
 18. Кукса, Н. В. Корекційний зміст і структура методики розвитку функціональних можливостей рук у дітей 5–10 років зі спастичними формами церебрального паралічу [Текст] / Н. В. Кукса // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 164–171.
 19. Ліфенцев, Д. С. Вплив якості сну, харчування і фізичної активності на фізіологічну адаптацію та рівень тривожності студентів-першокурсників СумДПУ імені А. С. Макаренка [Текст] / Д. С. Ліфенцев, О. О. Пташенчук // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 16. – С. 68–75.
 20. Луковська, О. Принципи адаптації організму як теоретична база розробки реабілітаційних заходів [Текст] / О. Луковська, В. Пічурін // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 98–100.
 21. Мирзаева, Г. П. Адаптационные возможности организма учащихся в зависимости от их физической нагрузки [Текст] / Г. П. Мирзаева, Н. С. Жумамуратова // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали I-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов’янськ) / МОН України, ДВНЗ “Донбаський державний пед. ун-т”, Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2015. – С. 164–167.
 22. Николаева, Е. И. Сравнительный психологический анализ функционального состояния студентов разных форм обучения в педагогическом вузе [Текст] / Е. И. Николаева, С. А. Котова // Вопросы психологии. – 2011. – № 4. – С. 24–32.
 23. Носенко, Е. Л. “Позитивна психологія” й перспективи досліджень оптимального функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності [Текст] / Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С. 56–66.
 24. Оглоблина, И. Ю. Массаж для коррекции функциональных возможностей кистей рук [Текст] / И. Ю. Оглоблина // Логопед. – 2013. – № 6. – С. 18–26.
 25. Особливості функціонального стану серцево-судинної системи спортсменів-інвалідів [Текст] / С. Афанасьєв [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 1. – С. 241–245.
 26. Повзун, А. А. Сезонные изменения адаптационных возможностей организма студенток спортивного и не спортивного факультетов [Текст] / А. А. Повзун, В. В. Апокин // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали I-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов’янськ) / МОН України, ДВНЗ “Донбаський державний пед. ун-т”, Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2015. – С. 172–176.
 27. Ревасевич, І. Вікова динаміка розвитку структурних компонентів особистісної адаптованості у системі фундаментального експерименту [Текст] / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 105–115.
 28. Сергиенко, Л. П. Оценка развития адаптационных способностей спортсменов [Текст] / Л. П. Сергиенко // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – Ч. 2. – С. 287–301.
 29. Сердюк, А. М. Інформаційно-статистична модель аналізу стану здоров’я населення [Текст] / А. М. Сердюк, С. С. Карташова, О. І. Тимченко // Довкілля та здоров’я. – 2012. – № 3. – С. 30–35.
 30. Сосновський, В. В. Характеристики функціональних станів регуляторних систем організму у бігунів на середні дистанції при довгостроковій адаптації до умов середньогір’я [Текст] / В. В. Сосновський, В. А. Пастухова, В. М. Ільїн // Фізіологічний журнал. – 2018. – Т. 64, № 6. – С. 55–62.
 31. Тананакина, Т. П. Физиологический анализ базового уровня функционального состояния организма [Текст] / Т. П. Тананакина // Перспективи медицини та біології. – 2009. – Т. 1, № 1. – С. 20–26.
 32. Функціональна асиметрія мозку у спортсменів високої кваліфікації [Текст] / Л. Г. Коробейникова [та ін.] // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, (7–9 жовтня 2014 року, м. Київ) : тези доповідей / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, Н. Є. Нурищенко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 80.
 33. Чікіна, Л. В. Функціональна асиметрія мозку за параметрами сенсомоторних реакцій вибору у чоловіків і жінок за різних умов діяльності [Текст] / Л. В. Чікіна, С. В. Федорчук, В. А. Трушина // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Павла Дмитровича Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача, (6–8 жовтня 2010 р., Київ) : тези доповідей / КНУ ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, В. С. Мартинюк та ін.]. – [Київ] : Видавничо-поліграфічний центр “Київський ун-т”, 2010. – С. 231.
 34. Шумихина, И. И. Адаптивные возможности регуляторных систем организма легкоатлетов под влиянием тренировочных сборов [Текст] / И. И. Шумихина, А. П. Жужгов, Н. Л. Семенов // Освіта і здоров’я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 212–220.
 35. Яготін, Р. Алгоритм визначення адаптованості студентів ЗВО до фізичних навантажень [Текст] / Р. Яготін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 3 (77). – С. 167–177.

Комплексне дослідження функціонального стану, адаптаційних можливостей організму та ризику розвитку захворювань у різних групах населення

Психолого-педагогічні засади корекції психофізичного розвитку осіб із особливими освітніми потребами

 1. Банько, І. І. Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / І. І. Банько // Логопед. – 2020. – № 6. – С. 2–6.
 2. Білаш, О. В. Мнемотехніка – можливість ефективного навчання дітей із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Білаш // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 2–10.
 3. Бойко, О. С. Інноваційний підхід у роботі з дітьми із ЗНМ через нетрадиційні та здоров’язбережувальні технології [Текст] / О. С. Бойко, Н. М. Лазюк // Логопед. – 2020. – № 12. – С. 9–12.
 4. Бурбіцька, М. С. Оживи тіні предметів [Текст] : авторська гра : розвага / М. С. Бурбіцька // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 32–33.
 5. Волкова, Л. С. Плани корекційної роботи щодо формування навичок читання [Текст] / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 7. – С. 19–25. – Поч. № 6.
 6. Волкова, Л. С. Плани корекційної роботи щодо формування навичок читання [Текст] : [принципи корекції дислексії] / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 6. – С. 25–31.
 7. Гамова, Н. М. Гра як засіб формування та розвитку звукового сприймання у дітей старшої групи із ФФНМ [Текст] : професійна компетентність / Н. М. Гамова // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 14–19.
 8. Гетьманенко, І. В. Як маленька жабка на весну чекала [Текст] : комплексне заняття з пріоритетом мовленнєвих завдань / І. В. Гетьманенко // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 37–39.
 9. Горлова, Н. М. Формування словесної творчості в учнів із ЗПР та ЗНМ [Текст] / Н. М. Горлова // Логопед. – 2020. – № 12. – С. 4–8.
 10. Двойних, Н. А. Теоретичні аспекти дослідження логокорекційної роботи з учнями з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Н. А. Двойних // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 254–259.
 11. Діденко, Л. В. Особливості корекційної роботи з дошкільниками з порушеннями мовлення [Текст] / Л. В. Діденко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 259–263.
 12. Євсюкова, А. В. Методичні рекомендації з використанням сюжетних картинок для розвитку мовлення “Склади цікаву історію” [Текст] / А. В. Євсюкова // Логопед. – 2020. – № 9. – С. 2–6.
 13. Євсюкова, А. В. Склади цікаву історію [Текст] : методичні рекомендації з використання сюжетних карток для розвитку мовлення / А. В. Євсюкова // Логопед. – 2020. – № 8. – С. 2–7.
 14. Заєць, О. І. Артикуляційна історія “Кленовий листопад” [Текст] : [артикуляційна гімнастика] / О. І. Заєць // Логопед. – 2020. – № 11. – С. 16–17.
 15. Залізняк, Н. В. Формування культури здоров’я та мовлення дітей з особливими освітніми потребами на основі мистецтва евритмії [Текст] : [евритмія – гармонійна плавність ритмічної організації поетичного мовлення] / Н. В. Залізняк // Логопед. – 2020. – № 6. – С. 19.
 16. Коваленко, Л. М. Розвиваємо мовленнєве дихання у дітей із порушеннями мовлення. Педагогічний тренінг [Текст] / Л. М. Коваленко // Логопед. – 2020. – № 7. – С. 17–22.
 17. Козацька, О. Розвиток фонематичних процесів у дітей з мовленнєвими порушеннями [Текст] : [корекційна робота в дошкільному закладі] / О. Козацька // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11-12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 207–212.
 18. Конюшенко, Г. С. У пошуках дерева знань [Текст] : заняття з використанням передових логопедичних корекційних технологій і методик / Г. С. Конюшенко // Логопед. – 2020. – № 10. – С. 20–23.
 19. Коротка, О. І. Артикуляційні вправи – корисні та цікаві [Текст] / О. І. Коротка // Логопед. – 2020. – № 6. – С. 36–37.
 20. Котова, Л. В. Їжачкові кульки [Текст] : застосування елементів Су-джок терапії та пальцевого масажу шестигранними олівцями : [стимулювання мовленнєвих центрів дітей] / Л. В. Котова // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 11–14.
 21. Кравчук, І. В. Розвиток та корекція фонетико-фонематичної складової мовлення молодших школярів із ТМП [Текст] / І. В. Кравчук // Логопед. – 2020. – № 6. – С. 11–18.
 22. Марченко, А. Г. Затримка психомовленнєвого розвитку як медико-психолого-педагогічна проблема [Текст] / А. Г. Марченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Борякта ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 300–304.
 23. Михайлюк, І. М. “Яєчко просте, яєчко золоте – велике й мале” [Текст] : логопедичне заняття з елементами образотворчої діяльності / І. М. Михайлюк // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 25–29.
 24. Нежуріна, О. А. Особливості індивідуально-корекційної роботи з дітьми дошкільного віку, які мають інтелектуальні порушення [Текст] / О. А. Нежуріна // Логопед. – 2020. – № 12. – С. 20–23.
 25. Образок, В. Л. Індивідуальні корекційні заняття з дітьми, які заїкаються [Текст] / В. Л. Образок // Логопед. – 2020. – № 7. – С. 23–27.
 26. Палійчук, А. В. Патріотичне виховання дошкільників з вадами мовлення [Текст] / А. В. Палійчук // Магістр : [збірник наукових праць молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Каф. менеджменту освіти та пед. вищ. шк. ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін. ]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 2. – С. 185–189.
 27. Пацай, Т. В. Сходинки інклюзії [Текст] : інклюзивна освіта: крокуємо разом : (методичні рекомендації для педагогів та батьків) / Т. В. Пацай // Логопед. – 2020. – № 10. – С. 10–19.
 28. Пацай, Т. В. Сходинки інклюзії. Інклюзивна освіта: крокуємо разом [Текст] : (методичні рекомендації для педагогів та батьків) / Т. В. Пацай // Логопед. – 2020. – № 9. – С. 24–31.
 29. Перфільєва, Т. О. Заняття з фонетичної ритміки для глухих дітей 6-го року життя [Текст] : звук [п] / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 4. – С. 29–31.
 30. Перфільєва, Т. О. Практико-орієнтовані вправи для роботи над голосом [Текст] : методичні рекомендації для батьків і педагогів, які працюють з дітьми з порушеннями слуху та мовлення / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 3. – С. 13–15.
 31. Перфільєва, Т. О. Робота над ритмом, темпом та інтонацією [Текст] : для батьків і педагогів, які працюють з дітьми з порушенням слуху та мовлення / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 4. – С. 26–28.
 32. Рибчинська, Г. І. Лялька-мотанка – оберіг [Текст] / Г. І. Рибчинська // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 25–29.
 33. Романенко, О. Б. Самомасаж із використанням природного та іншого матеріалу [Текст] : [ігровий самомасаж рук] / О. Б. Романенко // Логопед. – 2020. – № 8. – С. 23–29.
 34. Романенко, О. В. Розвиток рухливості органів артикуляційного апарату – важливий крок на шляху до правильного мовлення [Текст] / О. В. Романенко, Г. В. Куценко // Логопед. – 2020. – № 10. – С. 30–31.
 35. Савенок, І. М. Особливості пізнавальної діяльності старших дошкільників із ЗНМ [Текст] : професійна компетентність / І. М. Савенок // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 8–13.
 36. Синьов, В. Тенденції професійної підготовки фахівців спеціальної освіти в системі вищої школи [Текст] / В. Синьов, Д. Супрун, М. Шеремет // Вища освіта України. – 2020. – № 1. – С. 34–42.
 37. Тищенко, С. В. Музыка Моцарта – витамин речи [Текст] : профессиональная компетентность; / С. В. Тищенко // Логопед. – 2020. – № 5. – С. 4–7.
 38. Тищенко, С. В. Тавтология – как эффективное средство автоматизации звуков [Текст] / С. В. Тищенко // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 15–19.
 39. Чапаєва, А. В. Використання камінчиків марблс у роботі вчителя-логопеда [Текст] : дошкільний вік / А. В. Чапаєва // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 20–23.
 40. Якимчук, Г. Логопед онлайн [Текст] / Г. Якимчук // Дошкільне виховання. – 2020. – № 8. – С. 13–15.
 41. Якуша, Є. П. У країні голосних звуків [Текст] : інтегроване заняття для молодшої групи / Є. П. Якуша // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 24–25.
 42. Янкевич, Т. С. Логопедична ігротека [Текст] : комплексний підхід з використанням елементів логосенсорики у корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / Т. С. Янкевич, О. С. Яковенко // Логопед. – 2020. – № 10. – С. 4–9.

Філософсько-антропологічна та культурологічна парадигми спорту і туризму

Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів у системі багаторічної підготовки