Факультет іноземної та слов’янської філології

Літературознавчий аналіз тексту: концепції, коди, методи інтерпретації

 1. Cherkova, V. Means of Self-development of Future Teachers in the Professional Training Process at Higher Education [Текст] = [Засоби саморозвитку майбутніх учителів у процесі професійного навчання у вищій школі] / V. Cherkova // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 283–285.
 2. Hruzevych, N. The Importance of a Foreign Language Teacher Communicative Role [Текст] = Комунікативна діяльність викладача іноземної мови / N. Hruzevych // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 10–11.
 3. Martynyk, O. Simulation Technique in Assessing Future Foreign Language Teachers’ Communicatiye Competence [Текст] = [Техніка симуляції в оцінці майбутньої комунікаційної компетентності вчителів іноземної мови] / O. Martynyk // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навч. закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2018, [м. Суми] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології [та ін.] ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 110–112.
 4. Yablonska, T. M. The Role of a Modern English Teacher’s Image Nowadays [Текст] = Роль іміджу сучасного вчителя англійської мови у наш час / T. M. Yablonska // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 125–126.
 5. Бідюк, Н. Формування аудитивної компетенції майбутніх вчителів англійської мови [Текст] / Н. Бідюк // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навч. закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2018, [м. Суми] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології [та ін.] ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 87–88.
 6. Бодик, О. П. Структура системи професійної підготовки майбутніх вчителів [Текст] / О. П. Бодик // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 6–7.
 7. Брежнєва-Єрмоленко, О. В. Формування англомовних компетенцій викладачів та студентів економічних спеціальностей [Текст] / О. В. Брежнєва-Єрмоленко, С. О. Сириця // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 171–172.
 8. Ващило, О. В. Організація навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування із використанням технології подкастингу [Текст] / О. В. Ващило // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 33–39.
 9. Вдовенко, О. І. Підготовка до інноваційної діяльності майбутніх учителів як необхідна умова сучасної освіти [Текст] / О. І. Вдовенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 44–46.
 10. Галецький, С. Зміст та особливості ресурсів, що використовуються у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами ІКТ [Текст] / С. Галецький, О. Туржанська // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 344–348.
 11. Гарань, Н. С. Підготовка майбутніх педагогів до використання інноваційних технологій в умовах вищого навчального закладу [Текст] / Н. С. Гарань // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 49–50.
 12. Горовенко, О. А. Самопрезентаційна діяльність учителя англійської мови як засіб удосконалення його професіоналізму [Текст] / О. А. Горовенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 7 (51). – С. 229–237.
 13. Громова, Н. Педагогічна рефлексія як показник самореалізації майбутнього вчителя-словесника [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / Н. Громова // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16-17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 172–177. – Назва у змісті видання: Педагогічна рефлексія як показник самореалізації майбутнього вчителя-словесника (за результатами педагогічної практики).
 14. Джуринський, П. Б. Особливості управління процесом підготовки майбутніх учителів у ВНЗ [Текст] / П. Б. Джуринський, А. О. Богатов, Г. В. Кучеренко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 578–579.
 15. Довгополова, Г. Г. Використання англомовної дитячої літератури як складова професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови [Текст] / Г. Г. Довгополова // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 листопада 2019 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Управління освіти і науки Сумської міської ради та ін. ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 134–136.
 16. Дука, М. В. Етапи формування англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів із застосуванням комп’ютерних технологій [Текст] / М. В. Дука, Ю. С. Серпеншова // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 40–45.
 17. Екологічна освіта англійською мовою у вищій школі [Текст] / Т. Дудар [та ін.] // Вища освіта України. – 2022. – № 1/2. – С. 63–71.
 18. Зайцева, І. В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій [Текст] / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 10–17.
 19. Зірка, В. В. Комунікативно-мовленнєві компетенції у підготовці докторів філософії до володіння англійською мовою для професійного спілкування: інформаційний вплив [Текст] / В. В. Зірка // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 539–540.
 20. Кириченко, О. Створення інноваційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки вчителя [Текст] / О. Кириченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 227–230.
 21. Коваленко, С. Teacher Training in Scotland: Tendencies and Policy [Текст] = Підготовка вчителів у Шотландії: тенденції та політика / С. Коваленко // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навч. закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 44–46.
 22. Коваленко, С. Моделі підготовки майбутніх вчителів у Британській системі освіти [Текст] / С. Коваленко // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навч. закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2018, [м. Суми] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології [та ін.] ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 58–60.
 23. Комар, О. С. Організація педагогічної практики майбутніх учителів англійської мови: португальський досвід [Текст] / О. С. Комар // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 167–168.
 24. Конотоп, О. С. Електронна когнітивна карта в навчанні майбутніх учителів початкової школи англомовної лексики [Текст] / О. С. Конотоп // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 18–24.
 25. Корсун, Ю. В. Відбір сучасних автентичних коротких оповідань для формування вмінь аналітичного читання у майбутніх учителів англійської мови [Текст] / Ю. В. Корсун // Філологічні студії : збірник статей студентів, магістрантів, молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 196–202.
 26. Коханова, Н. Культура мовлення вчителя іноземної мови як складова педагогічної майстерності [Текст] : [знання іноземної мови]. Розділ 3 : Формування основ академічної культури в закладах освіти / Н. Коханова // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16-17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 91–95.
 27. Крупеньова, Т. І. Особливості професійної підготовки вчителів-мовознавців [Текст] / Т. І. Крупеньова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 510–511.
 28. Кучеренко, М. П. Лінгвістичні передумови формування англомовної лексичної компетентності майбутніх учителів на матеріалі фразових дієслів [Текст] / М. П. Кучеренко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – С. 111–117.
 29. Ландшафт педагогічної освіти [Текст] : [в Україні проведено дослідження якості підготовки вчителів] / підготувала Г. Корольова // Освіта України. – 2022. – № 5/6, 14 лютого. – С. 10–11.
 30. Логвіненко, А. Ю. Підготовка майбутніх учителів до формування толерантності учнів засобами іноземної мови [Текст] / А. Ю. Логвіненко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 83–84.
 31. Лук’янченко, І. О. Щодо навчання термінології іноземних студентів у процесі викладання фахових дисциплін [Текст] : [підготовка вчителя англійської мови] / І. О. Лук’янченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 545–546.
 32. Мельничеко, Г. В. Інтерактивна концепція підготовки майбутнього викладача іноземних мов у полікультурному просторі [Текст] / Г. В. Мельничеко, В. Ф. Радкіна // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 547–548.
 33. Мисечко, О. Є. Впровадження європейських рекомендацій з мовної освіти у підготовку вчителя іноземної мови в Україні [Текст] / О. Є. Мисечко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 138–140.
 34. Мокренко, В. С. Типологія карикатур для формування компетентності в монологічному мовленні у майбутніх вчителів англійської мови [Текст] / В. С. Мокренко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – С. 136–144.
 35. Редько, В. Функції сучасного вчителя іноземної мови в умовах комптентнісно орієнтованого навчання: дидактичні та методичні аспекти проблеми [Текст] / В. Редько, В. Буренко // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 2–5.
 36. Солощенко, В. Поліпарадигмальність підготовки майбутніх вчителів в кроскультурному діалозі [Текст] / В. Солощенко // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навч. закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 73.
 37. Ткаченко, Н. Вербальний імідж майбутнього вчителя іноземних мов як основа його професійного іміджу [Текст] / Н. Ткаченко // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навч. закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2018, [м. Суми] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології [та ін.] ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 80–82.
 38. Трофименко, А. Педагогічна фасилітація у підготовці вчителя: зарубіжний досвід [Текст] / А. Трофименко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 121–123.
 39. Цимбаленко, М. О. Структура методичної компетентності вчителів іноземної мови в сучасних наукових дослідженнях [Текст] / М. О. Цимбаленко // Студентська наука – 2016 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: М. О. Лазарєв, Л. С. Левченко, І. І. Проценко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Т. 2. – С. 86–88.
 40. Ярмолович, О. І. Полікультуралізм як чинник глобалізації, що має вплив на систему підготовки майбутніх вчителів-словесників [Текст] / О. І. Ярмолович // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 555–556.

Текст у освітньо-науковій парадигмі: теорія і практика

 1. Алексенко, С. Ф. Композиційно-наративні особливості постмодерністського роману (на матеріалі роману Д. Мітчелла “Хмарний атлас”) / С. Ф. Алексенко // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 30–36. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/82/73.
 2. Арістов, В. Звідки назва “Славутич” [Текст] : [“Славутич” – давня народна назва річки Дніпро] / В. Арістов // Локальна історія. – 2023. – № 7. – С. 54–55.
 3. Бойко, Т. Актуальні смислотворчі конотації перевидання «Споминів» Йосипа Гірняка (2022) / Т. Бойко // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво : науковий журнал / Київський національний університет культури і мистецтв ; гол. ред. К. В. Юдова-Романова, редкол.: Г. К. Шарка, О. О. Гарачковська, Р. В. Мних та ін. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2023. – Т. 6, № 1. – С. 6–18. – Режим доступу: http://artonscene.knukim.edu.ua/article/view/276705/271604.
 4. Бугайова, О. І. Лінгвістичні аспекти оптимізації соціальної реклами як виду масової комунікації / О. І. Бугайова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; гол. ред. В. В. Добровольська, редкол.: О. М. Збанацька, Н. П. Філіппова, В. В. Бездрабко та ін. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2023. – № 3. – С. 123–128. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/290997.
 5. Воронь, О. Дубіальні тексти в академічному виданні творів Тараса Шевченка: проблема авторства [Текст] / О. Воронь // Слово і час. – 2023. – № 6. – С. 35–49.
 6. Галич, О. Інтертекстуальність у перекладі: механізми відтворення та виклики / О. Галич // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 2 (54). – С. 50–53. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10393.
 7. Герман, В. В. Синтаксична організація складнопідрядних приєднувальних (супровідних) конструкцій / В. В. Герман // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 5–10. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/77/68.
 8. Грона, Н. В. Текстотворчий перформенс у системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Н. В. Грона // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 43–49. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/75/67.
 9. Денисевич, О. Функціонування запозичених слів у ментальному лексиконі українців : (на прикладі слова-стимулу “донат”) / О. Денисевич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 12. – С. 40–45. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/297513.
 10. Зленко, А. О. Мовні засоби позначення простору в поетичній мові В. Голобородька / А. О. Зленко // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 11–16. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/78/69.
 11. Зосімова, О. Григорій Сковорода в англомовних студіях та перекладах / О. Зосімова, Г. Князь // Новий Колегіум : науковий журнал / Харківський національний університет радіоелектроніки ; ред.: І. В. Свид, О. П. Котух. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023. – Т. 1, № 110. – С. 46–52. – Режим доступу: http://newcollegium.nure.ua/article/view/288947/282562.
 12. Кабка, Г. Українська вокальна школа 1950–1970-х в особових текстах мемуарного характеру: соціокультурний та мистецький аспекти / Г. Кабка, О. Казанцева-Кабка // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий журнал / Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України ; голова редкол. А. Чібалашвілі, редкол.: М. Петрікас, В. Сидоренко, Д. Заваньо та ін. – Київ : Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, 2023. – № 19 (1). – С. 140–152. – Режим доступу: http://hudkult.mari.kyiv.ua/article/view/283144.
 13. Качмар, М. І. Переспіви літургійних текстів ірмосів у творчості Григорія Сковороди / М. І. Качмар // Українська музика : науковий журнал / Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка ; гол. ред. Л. О. Кияновська, редкол.: І. Я. Зінків, О. Т. Катрич, Г. Кронес та ін. – Львів : Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 2023. – № 1(44). – С. 29–37. – Режим доступу: http://journals.lnma.lviv.ua/index.php/ukrmuzyka/article/view/694/663.
 14. Кирилюк, С. Новела Єнса Петера Якобсена “Моґенс” у перекладі Ольги Кобилянської: текст і контексти [Текст] / С. Кирилюк // Слово і час. – 2023. – № 6. – С. 20–34.
 15. Кульбабська, О. В. Прикметникова напівпредикативна конструкція у фокусі лексичної та синтаксичної семантики / О. В. Кульбабська // Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: А. М. Архангельська, Л. В. Барановська, В. В. Герман, Л. М. Горболіс та ін. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 1. – С. 5–10. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/68/60.
 16. Кумеда, О. П. Діалект – ідіолект (текст) – літературна норма [Текст] / О. П. Кумеда // Діалекти в синхронії та діахронії. Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали Міжнародної наукової конференції “Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології”] / [відп. ред. П. Ю. Гриценко]. – Київ : [КММ], 2017. – С. 229–236.
 17. Михайлова, Т. До проблеми національної ідентичності в самвиданих текстах Василя Стуса [Текст] : [розглянуто чотири тексти В. Стуса, прижиттєво опубліковані в самвидавному часописі “Український вісник” за січень 1970-го – січень 1971-го рр.] / Т. Михайлова // Слово і час. – 2023. – № 4. – С. 64–75.
 18. Мойсієнко, А. Сонетний вірш Лесі Українки як динамічна система [Текст] : [проаналізовано сонетну творчість Лесі Українки, динамічну систему сонетного вірша, на образно-змістовому та лексикограматичному рівнях] / А. Мойсієнко // Слово і час. – 2023. – № 4. – С. 3–13.
 19. Піскозуб, Л. Культура текстового контенту вебсайту з погляду фахівця-редактора : (на прикладі українських інтернет-книгарень) / Л. Піскозуб // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” ; Харківська державна академія культури ; ред. М. Сенченко, редкол.: І. Давидова, О. Кобєлєв, В. Гандзюк та ін. – Київ : Книжкова палата України, 2023. – № 5. – С. 29–35. – Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/282975.
 20. Рускуліс, Л. Системні зв’язки у сфері фраземіки на основі вивчення біблеїзмів / Л. Рускуліс, І. Родіонова // KELM (Knowledge, Education, Law, Management) : науково-практичний журнал / Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні ; редкол.: Janusz Niczyporuk, Ewa Jasiuk, Oleh Batiuk. – Люблін : Інститут зі справ публічної адміністрації в Любліні, 2023. – № 2 (54). – С. 16–25. – Режим доступу: https://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10377.
 21. Содомора, А. Мовознавчі есеї [Текст] / А. Содомора // Дзвін. – 2023. – № 7/8. – С. 255–264.
 22. Стиркіна, Ю. Визначення лінгвальних домінант ідіостилю письменника як засіб навчання сучасної української мови / Ю. Стиркіна // Естетика і етика педагогічної дії : науковий журнал / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; гол. ред. H. Sotska ; редкол.: M. Grynova, M. Diachenko-Bohun, L. Rybalko та ін. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. – № 28. – С. 241–250. – Режим доступу: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/293195/286428.
 23. Чорна, С. Загадкова літера “Ї”, якої бояться вороги [Текст] : [до Дня української писемності та мови] / С. Чорна, Н. Яременко // Голос України. – 2023. – № 216, 27 жовтня. – С. 1–6.
 24. Шевченко, Л. Л. Деякі аспекти мовного втілення текстових концептів [Текст] : (на матеріалі провідних концептів Нового Заповіту) / Л. Л. Шевченко // Мовознавство. – 2022. – № 6. – С. 48–63.
 25. Широков, В. А. Зміна парадигмального вектора сучасного мовознавства: деякі методологічні міркування [Текст] : [академічне мовознавство] / В. А. Широков // Мовознавство. – 2022. – № 6. – С. 3–14.
 26. Щеглюк, М. Чи потрібні українцям такі словники [Текст] : [про словники української мови, які доповнено новими термінами і словами] / М. Щеглюк // Дзвін. – 2022. – № 3/4. – С. 207–221.

Методика викладання філологічних дисциплін в системі загальної та вищої освіти

Поліпарадигмальність формування лінгвокультурної та комунікативної компетенції студентів

 1. Березовська, Л. Рівні сформованості комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки [Текст] / Л. Березовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 162–172.
 2. Березовська, Л. І. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників на засадах інтегрованого підходу [Текст] / Л. І. Березовська // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 131–134.
 3. Бігич, О. Б. Самостійна робота студентів з елективного курсу “Сучасні засоби навчання іспанської мови” в умовах дистанційного навчання [Текст] / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2020. – № 4. – С. 34–40.
 4. Бурак, М. Ефективність методики взаємопов’язаного формування в майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності [Текст] / М. Бурак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 3–17.
 5. Буряк, М. Методичні передумови взаємопов’язаного формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови [Текст] / М. Буряк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 21–31.
 6. Воронь, О. Чи знав Тарас Шевченко французьку мову? [Текст] / О. Воронь // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 49–48.
 7. Горошкін, І. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів закладів загальної середньої освіти: окремі методичні аспекти [Текст] / І. Горошкін // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 9–11.
 8. Гусленко, І. Професійна компетентність перекладача при навчанні редагування письмового перекладу в контексті формування критичного мислення [Текст] / І. Гусленко // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 43–51.
 9. Давидченко, І. Суть дефініції “лінгвокультурологія”, “лінгвокультурологічна компетентність” у науково-педагогічних дослідженнях [Текст] : [професійна майстерність майбутніх вихователів ДНЗ] / І. Давидченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / МОН України, Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини ; [редкол.: О. І. Безлюдний, О. М. Коберник, О. В. Акімова та ін.]. – Умань : [ФОП Жовтий О. О.], 2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 241–247.
 10. Даукшас, Л. Сучасні підходи до вивчення мовних (мовленнєвих) девіацій у науковому дискурсі [Текст] / Л. Даукшас // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 3. – С. 27–29.
 11. Дука, М. В. Етапи формування англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів із застосуванням комп’ютерних технологій [Текст] / М. В. Дука, Ю. С. Серпеншова // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 40–45.
 12. Зайцева, І. В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій [Текст] / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 10–17.
 13. Караман, С. Метод вправ у формуванні українськомовної професійно-комунікативної компетентності іноземного студента медичного ЗВО [Текст] / С. Караман, М. Цуркан // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 2. – С. 3–7.
 14. Леврінц, М. І. Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти [Текст] / М. І. Леврінц // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 3–9.
 15. Мартиненко, О. Є. Критерії відбору навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів [Текст] / О. Є. Мартиненко, К. О. Шевелько // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 52–57.
 16. Мацько, Л. Мовна комунікація: польсько-українські лінгвокультурологічні паралелі [Текст] / Л. Мацько, О. Мацько // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 22–29.
 17. Мельник, Є. Ю. Візуальна презентація публіцистичних текстів як основа розробки дидактичного сценарію для навчання франкомовного говоріння та письма [Текст] / Є. Ю. Мельник // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 14–20.
 18. Паршикова, О. О. Готуємо майбутніх учителів до застосування комунікативно-ігрових технологій у навчанні німецької мови у Новій українській школі [Текст] / О. О. Паршикова // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 10–15.
 19. Пентилюк, М. Когнітивно-комунікативна модель удосконалення професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю [Текст] / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 2. – С. 6–10.
 20. Полонська, Т. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності в аудіюванні на уроках іноземної мови в 5-6 класах гімназії [Текст] / Т. Полонська // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 6–9.
 21. Радзієвська, Т. В. Французький мовний субстрат в англомовному мемуарному дискурсі Володимира Набокова: стилістична гра чи текстотвірна закономірність? [Текст] / Т. В. Радзієвська // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 24–36.
 22. Редько, В. Функції сучасного вчителя іноземної мови в умовах комптентнісно орієнтованого навчання: дидактичні та методичні аспекти проблеми [Текст] / В. Редько, В. Буренко // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 2–5.
 23. Свиридюк, В. П. Комплекс вправ для формування у студентів-філологів навичок і вмінь розуміння варіантів німецької мови у процесі читання [Текст] / В. П. Свиридюк // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 36–43.
 24. Тараненко, О. О. Явище мовного адроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2020. – № 2. – С. 27–41. – Поч. № 6, 2019 р. ; № 1, 2020 р.
 25. Тарнопольський, О. Б. Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччя: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання [Текст] / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2019. – № 2. – С. 3–9.
 26. Устименко, О. М. Проектна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур у контексті сучасної освітньої парадигми [Текст] / О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2019. – № 1. – С. 30–40.
 27. Яковчук, М. Використання мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5 класів гімназій: методичний аспект проблеми [Текст] / М. Яковчук // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 16–18.

Поліпарадигмальність формування лінгвокультурної та комунікативної компетенції студентів

 1. Березовська, Л. Рівні сформованості комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки [Текст] / Л. Березовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 162–172.
 2. Березовська, Л. І. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників на засадах інтегрованого підходу [Текст] / Л. І. Березовська // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 131–134.
 3. Бігич, О. Б. Самостійна робота студентів з елективного курсу “Сучасні засоби навчання іспанської мови” в умовах дистанційного навчання [Текст] / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2020. – № 4. – С. 34–40.
 4. Бурак, М. Ефективність методики взаємопов’язаного формування в майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності [Текст] / М. Бурак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 3–17.
 5. Буряк, М. Методичні передумови взаємопов’язаного формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови [Текст] / М. Буряк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 21–31.
 6. Воронь, О. Чи знав Тарас Шевченко французьку мову? [Текст] / О. Воронь // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 49–48.
 7. Горошкін, І. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів закладів загальної середньої освіти: окремі методичні аспекти [Текст] / І. Горошкін // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 9–11.
 8. Гусленко, І. Професійна компетентність перекладача при навчанні редагування письмового перекладу в контексті формування критичного мислення [Текст] / І. Гусленко // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 43–51.
 9. Давидченко, І. Суть дефініції “лінгвокультурологія”, “лінгвокультурологічна компетентність” у науково-педагогічних дослідженнях [Текст] : [професійна майстерність майбутніх вихователів ДНЗ] / І. Давидченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / МОН України, Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини ; [редкол.: О. І. Безлюдний, О. М. Коберник, О. В. Акімова та ін.]. – Умань : [ФОП Жовтий О. О.], 2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 241–247.
 10. Даукшас, Л. Сучасні підходи до вивчення мовних (мовленнєвих) девіацій у науковому дискурсі [Текст] / Л. Даукшас // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 3. – С. 27–29.
 11. Дука, М. В. Етапи формування англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів із застосуванням комп’ютерних технологій [Текст] / М. В. Дука, Ю. С. Серпеншова // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 40–45.
 12. Зайцева, І. В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій [Текст] / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 10–17.
 13. Караман, С. Метод вправ у формуванні українськомовної професійно-комунікативної компетентності іноземного студента медичного ЗВО [Текст] / С. Караман, М. Цуркан // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 2. – С. 3–7.
 14. Леврінц, М. І. Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти [Текст] / М. І. Леврінц // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 3–9.
 15. Мартиненко, О. Є. Критерії відбору навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів [Текст] / О. Є. Мартиненко, К. О. Шевелько // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 52–57.
 16. Мацько, Л. Мовна комунікація: польсько-українські лінгвокультурологічні паралелі [Текст] / Л. Мацько, О. Мацько // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 22–29.
 17. Мельник, Є. Ю. Візуальна презентація публіцистичних текстів як основа розробки дидактичного сценарію для навчання франкомовного говоріння та письма [Текст] / Є. Ю. Мельник // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 14–20.
 18. Паршикова, О. О. Готуємо майбутніх учителів до застосування комунікативно-ігрових технологій у навчанні німецької мови у Новій українській школі [Текст] / О. О. Паршикова // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 10–15.
 19. Пентилюк, М. Когнітивно-комунікативна модель удосконалення професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю [Текст] / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 2. – С. 6–10.
 20. Полонська, Т. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності в аудіюванні на уроках іноземної мови в 5-6 класах гімназії [Текст] / Т. Полонська // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 6–9.
 21. Радзієвська, Т. В. Французький мовний субстрат в англомовному мемуарному дискурсі Володимира Набокова: стилістична гра чи текстотвірна закономірність? [Текст] / Т. В. Радзієвська // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 24–36.
 22. Редько, В. Функції сучасного вчителя іноземної мови в умовах комптентнісно орієнтованого навчання: дидактичні та методичні аспекти проблеми [Текст] / В. Редько, В. Буренко // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 2–5.
 23. Свиридюк, В. П. Комплекс вправ для формування у студентів-філологів навичок і вмінь розуміння варіантів німецької мови у процесі читання [Текст] / В. П. Свиридюк // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 36–43.
 24. Тараненко, О. О. Явище мовного адроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2020. – № 2. – С. 27–41. – Поч. № 6, 2019 р. ; № 1, 2020 р.
 25. Тарнопольський, О. Б. Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччя: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання [Текст] / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2019. – № 2. – С. 3–9.
 26. Устименко, О. М. Проектна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур у контексті сучасної освітньої парадигми [Текст] / О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2019. – № 1. – С. 30–40.
 27. Яковчук, М. Використання мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5 класів гімназій: методичний аспект проблеми [Текст] / М. Яковчук // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 16–18.

Змістові та процесуальні особливості підготовки вчителя англійської мови

 1. Churychkanych, I. Cognitive Visualization in the English Language Teaching [Текст] = [Когнітивна візуалізація у навчанні англійської мови] / I. Churychkanych // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 54–56.
 2. Алексеєнко, О. Іспити з англійської [Текст] : підготовка до випускних іспитів через створення гендерночутливого середовища : 9–11 класи / О. Алексеєнко // English language&culture fortnightly. – 2021. – № 3/4, March-April. – С. 39–49.
 3. Андрєєва, Н. О. Методична розробка заняття з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів 2-го курсу [Текст] / Н. О. Андрєєва // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 56–59.
 4. Березіна, Н. Технологія проблемного навчання у вивченні англійської мови [Текст] / Н. Березіна // Іноземні мови в школах України. – 2020. – № 3. – С. 29–32.
 5. Біла, І. В. Соціальні мережі у навчанні англійської мови у вищих закладах освіти [Текст] / І. В. Біла, А. Ю. Логвіненко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 527–528.
 6. Богданова, Т. Г. Викладання англійської мови студентам-іноземцям у фокусі особистості учня [Текст] / Т. Г. Богданова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 528–529.
 7. Брежнєва-Єрмоленко, О. В. Формування англомовних компетенцій викладачів та студентів економічних спеціальностей [Текст] / О. В. Брежнєва-Єрмоленко, С. О. Сириця // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 171–172.
 8. Бурак, М. Ефективність методики взаємопов’язаного формування в майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності [Текст] / М. Бурак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 3–17.
 9. Ващило, О. В. Організація навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування із використанням технології подкастингу [Текст] / О. В. Ващило // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 33–39.
 10. Висотченко, С. В. Навчання студентів-іноземців написання творів описового характеру англійською мовою [Текст] / С. В. Висотченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 529–530.
 11. Гаврилюк, О. Принципи навчання студентів англійської мови в умовах університетської освіти [Текст] / О. Гаврилюк // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – С. 98–100.
 12. Гаврілова, Л. Використання засобів мобільного навчання у формуванні англомовної компетентності майбутніх економістів [Текст] / Л. Гаврілова, М. Ябуров // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С. 14–27.
 13. Голубова, Г. В. Сучасні тенденції викладання англійської мови у вищій школі [Текст] / Г. В. Голубова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 532–533.
 14. Городнича, Л. Формування професійної компетентності у вищій школі засобом літературно-мистецького журналу як технології кейс-методу [Текст] : [специфіка викладання англійської мови за професійним спрямуванням] / Л. Городнича, М. Ольховик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С. 38–48.
 15. Гром, О. А. Проблема відсутності розмовної практики на заняттях з англійської мови для студентів немовних спеціальностей та шлях її вирішення [Текст] / О. А. Гром // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки], 2019. – Ч. 2. – С. 38–39.
 16. Дука, М. Дидактичні переваги використання відео-блогів (влогів) під час формування в майбутніх учителів компетентності в англомовному говорінні [Текст] / М. Дука // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 14–24.
 17. Дука, М. Зміст та структура англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів [Текст] / М. Дука, Ю. Серпенінова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 60–64.
 18. Дука, М. В. Етапи формування англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів із застосуванням комп’ютерних технологій [Текст] / М. В. Дука, Ю. С. Серпеншова // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 40–45.
 19. Зайцева, І. В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій [Текст] / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 10–17.
 20. Зірка, В. В. Комунікативно-мовленнєві компетенції у підготовці докторів філософії до володіння англійською мовою для професійного спілкування: інформаційний вплив [Текст] / В. В. Зірка // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 539–540.
 21. Канюк, О. Особливості викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей [Текст] / О. Канюк // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 117–122.
 22. Карпова, О. О. Формування ключових умінь з англійської мови завдяки інтернет-технологіям [Текст] / О. О. Карпова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 542.
 23. Ковальчук, І. С. Використання інформаційно-цифрових технологій під час викладання англійської мови у немовних закладах вищої освіти [Текст] / І. С. Ковальчук // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки”], 2019. – С. 96–98.
 24. Корнєва, З. М. Методичні засади навчання майбутніх інженерів-механиків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування [Текст] / З. М. Корнєва, О. В. Ващило // Іноземні мови. – 2020. – № 1. – С. 10–18.
 25. Коробова, Ю. Інноваційні освітні ресурси для дистанційного навчання англійської мов [Текст] / Ю. Коробова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 64–67.
 26. Коробова, Ю. Моделювання професійної орієнтації практичних занять з англійської мови для майбутніх учителів на початковому ступені навчання [Текст] / Ю. Коробова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – С. 104–106.
 27. Коробова, Ю. В. Особливості організації навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації [Текст] / Ю. В. Коробова // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 3–8.
 28. Котковець, А. Л. Підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки [Текст] / А. Л. Котковець // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 8–13.
 29. Кучеренко, М. П. Лінгвістичні передумови формування англомовної лексичної компетентності майбутніх учителів на матеріалі фразових дієслів [Текст] / М. П. Кучеренко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – С. 111–117.
 30. Лук’янченко, І. О. Щодо навчання термінології іноземних студентів у процесі викладання фахових дисциплін [Текст] : [підготовка вчителя англійської мови] / І. О. Лук’янченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 545–546.
 31. Магrtynyk, О. A Flipped Learning Approach in Teaching English as a Major Discipline [Текст] = Змінений навчальний підхід у викладанні англійської мови як основної дисципліни / О. Магrtynyk // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – С. 108–111.
 32. Мокренко, В. С. Типологія карикатур для формування компетентності в монологічному мовленні у майбутніх вчителів англійської мови [Текст] / В. С. Мокренко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – С. 136–144.
 33. Немлій, Л. С. Особливості навчання авіаційної англійської мови у закладах вищої освіти [Текст] / Л. С. Немлій // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 30–35.
 34. Никіфорчук, Ж. В. Особливості англомовного релігійного дискурсу для формування компетентності в читанні майбутніх богословів [Текст] / Ж. В. Никіфорчук // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 27–31.
 35. Панасенко, А. В. Психологічні засади формування лексичної англомовної компетентності у студентів нефілологічних спеціальностей [Текст] / А. В. Панасенко // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки”], 2019. – С. 82–83.
 36. Подосиннікова, Г. Використання ситуацій із кіноперсонажами у формуванні лексичної компетентності майбутніх учителів англійської мови [Текст] / Г. Подосиннікова, Т. Бохоня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 4 (88). – С. 76–92.
 37. Прокоф’єва, Л. Б. Особливості організації самостійної роботи студентів з формування англомовної лексичної компетентності [Текст] / Л. Б. Прокоф’єва // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 176–179.
 38. Скріль, І. Особливості реалізації методики формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в говорінні майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи [Текст] / І. Скріль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 151–161.
 39. Стельмах, Д. О. Взаємоконтроль сформованості компетентності в монологічному мовленні майбутніх учителів англійської мови [Текст] / Д. О. Стельмах // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 32–35.
 40. Формування здоров’язбережувальної компетентної на уроках англійської мови [Текст] / над матеріалом працювали: І. В. Гуменюк, Л. В. Козак, М. М. Добриніна та ін. // Іноземні мови в школах України. – 2020. – № 5. – С. 42–55. ; № 6. – С. 28–43.
 41. Чикалова, М. Pros & Cons змішаної форми навчання іншомовної комунікації в умовах тривалої пандемії [Текст] / М. Чикалова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 77–80.
 42. Чорна-Климовець, І. Мотивація студентів як одна з основ формування англомовної компетентності в діловому письмі майбутніх фахівців з маркетингу [Текст] / І. Чорна-Климовець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 109–119.