Новий закон про авторське право

Важлива подія сталася в сфері інтелектуальної власності – 1 грудня 2022 року Верховна Рада України ухвалила в цілому євроінтеграційний Закон «Про авторське право і суміжні права».

Попередній Закон України про «Про авторське право і суміжні права» був прийнятий 1993 року та стійко пережив більше 15 редакцій. Накопичені проблеми авторського права в Україні та помилки в законодавстві відповідної галузі потребували оновлення та приведення норм у відповідність до сучасних викликів.

Згідно з пояснювальною запискою Закон 2022 року було розроблено з метою удосконалення правового регулювання питань стосовно здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав, серед яких:

  • гармонізація положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» до норм законодавства Європейського Союзу в частині, що стосується забезпечення надійної правової охорони авторського права та суміжних прав;
  • усунення прогалин в чинному законодавстві, що перешкоджають реалізації окремих положень чинного законодавства, зокрема в частині забезпечення здійснення права слідування;
  • удосконалення чинного законодавства в частині розв’язання питань, що виникають на практиці та пов’язані зі здійсненням та захистом авторських та суміжних прав.

Новий Закон визначає:

 • перелік об’єктів авторського права;
 • перелік творів, які не є об’єктами авторського права;
 • строк чинності авторського права;
 • перелік об’єктів суміжних прав;
 • строк чинності суміжних прав.

Новий Закон врегульовує:

 • механізми охорони об’єктів авторського права;
 • питання, пов’язані з виникненням і здійсненням авторського права;
 • перехід авторського права у спадщину;
 • випадки та особливості вільного використання об’єктів суміжних прав;
 • передання (відчуження) майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав;
 • механізми захисту авторського права і суміжних прав;
 • порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет;
 • особливості укладання договорів щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права або суміжного права та договорів у сфері колективного управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних правопорядок збирання, розподілу і виплати організаціями колективного управління винагороди на користь правовласників.

Новий Закон передбачає:

Посилення відповідальності за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності.

Закон «Про авторське право і суміжні права» містить багато нововведень, розширений перелік об’єктів авторського права. Законодавець конкретизував або додав окремі специфічні риси та характеристики деяким об’єктам.

Літературні твори

Новий Закон:

 • розширює перелік форм у яких можуть існувати літературні твори для отримання ними захист;

Раніше було закріплено, що об’єктами авторського права є літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо).

 • деталізує, що літературні твори можуть існувати як у письмовій, так і в електронній (цифровій) чи іншій формі;

Це не означає, що літературний твір у цифровій формі раніше не підлягав захисту. Сучасна тенденцією поширення творів в електронній (цифровій) формі, у тому числі і на просторах Інтернету, викликає потребу більшої уваги та виділення окремого місця для таких творів у законодавстві. Фактично, новий Закон закріплює де-юре те, що раніше мало місце тільки де-факто.

Фотографічні твори

Новий Закон:

 • визначає поняття фотографічних творів;

Фотографічний твір – це твір, статично відображений (зафіксований) із застосуванням аналогових, цифрових фотографічних технологій на матеріальному носії чи в електронній (цифровій) формі або із застосуванням лазерних технологій у вигляді об’ємного тривимірного зображення.

 • конкретизує, що електронна (цифрова) форма фотографічного твору захищається авторським правом;
 • містить положення про те, що до об’єктів, що не охороняються авторським правом відносяться фотографії, що не мають ознак оригінальності (не є фотографічними творами);

Не кожне фото може захищатися авторським правом, а саме – фото підпадає під захист авторського права лиш тоді, коли воно є оригінальним (з вашим творчим підходом, авторським задумом) та коли воно виконується способом, який зазначений у вищезгаданому понятті (застосовані спеціальні технології, зафіксований в окремій формі тощо).

Тексти перекладів для озвучення

Нововведенням до Закону 2022 року є віднесення до об’єктів авторського права текстів перекладів для озвучення (у тому числі дублювання), субтитрування аудіовізуальних творів іншими мовами.

Якщо раніше захищалися лише тексти перекладів українською, то тепер до об’єктів авторського права також належать і тексти перекладу з української мови.

База даних

Новий закон розширює поняття база даних. Представлене визначення у повній мірі відповідає Директиві ЄС.

База даних (або компіляція даних) – це сукупність творів, даних або будь-якої іншої інформації у довільній формі, що розташовані у систематизованому або упорядкованому вигляді, що можуть бути доступні за допомогою спеціальної пошукової системи та/або на основі електронних засобів (комп’ютера) чи інших засобів. Авторським правом охороняються бази даних, які за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності.

Проєкти актів

Проєкти актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування не охороняються авторським правом. Це положення пов’язане зі специфікою нормотворчої діяльності.

До моменту реєстрації законопроєкт вважається твором, який має автора та може бути об’єктом авторського права: (законопроєкт вноситься на реєстрацію разом з проєктом постанови, списком авторів (фактично – ініціаторів) законопроєкту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною запискою). Після його реєстрації проєкт закону перестає бути таким об’єктом, до роботи з розробки проєкту залучається велика кількість спеціалістів (правозахисні та громадські організації, депутати, науковці тощо), які вносять поправки або пропозиції, та не вважаються авторами в розумінні Закону України «Про авторське право та суміжні права».  

Новини

Заміна формулювання «новин дня та поточних подій» на «новини або інші факти»розширюють поняття новин, якими вважаються не лише події, що сталися саме сьогодні, а й ті події недалекого минулого. Положення акцентує увагу на тому, що новині притаманна ознака факту, тобто вона має бути перевірена, достовірна та правдива.  

Неоригінальні об’єкти, згенеровані комп’ютерною програмою (програмами)

Регулювання таких об’єктів є необхідним нововведенням. Вони стали невід’ємною частиною сучасного світу та безпосередньо стосуються творів, які згенеровані штучним інтелектом. Неоригінальними ці об’єкти є тому, що вони генеруються комп’ютерною програмою самостійно, без участі особи у її створенні, без творчого підходу, після автоматичного аналізу певних даних (фото та відео).

Штучний інтелект дещо подібний до комп’ютерної програми. Він розроблений таким чином, щоб при отриманні запиту збирати та обробляти певні дані, а потім видавати готове рішення. Таке «рішення» є результатом роботи програми (штучного інтелекту), яка працює подібно до людського мислення.

Ці «рішення» охороняються правом особливого роду (sui generis) – тобто відповідно до спеціальних положень, які відрізняються від загальних. У результаті створення неоригінального об’єкта особисті немайнові права не виникають.

Але деякі суб’єкти (автори комп’ютерної програми) можуть користуватися правом особливого роду (sui generis) на такий неоригінальний об’єкт. Це означає, що ці особи мають певний обсяг майнових прав відповідно до закону. 

kak_ne_narushit_avtorskie_prava_1

Більше детальної та актуальної інформації про зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права» можна отримати, звернувшись до тексту документу або до відповідних юридичних джерел.