На допомогу навчальному процесу

Особливістю науково-інтелектуального життя суспільства в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. стало посилення в ньому уваги до культурології як окремої галузі знань, що має своє власне коло досліджуваних проблем й характеризується своїми, тільки їй притаманними цілями, завданнями й методами їх реалізації.

Культурологія є комплексною соціально-гуманітарною наукою, формування якої відображає загальну тенденцію інтеграції наукового знання про культуру. Її «хрещеним батьком» прийнято вважати американського культурантрополога Леслі Уайта, який першим ввів поняття «culturology» в широкий науковий обіг і започаткував викладання культурології як окремої дисципліни в університетах США. В Україні культурологія як обов’язкова навчальна дисципліна була виділена в 2003 році. Вивчення курсу культурології є важливим для становлення гуманістичних орієнтирів майбутніх фахівців, розвитку їхнього інтелектуального та світоглядного потенціалу, формування емоційно-ціннісного ставлення до духовного спадку людства, набуття досвіду діяльності у сфері національної та загальнолюдської культури.

До уваги користувачів Наукова бібліотека пропонує бібліографічний огляд літератури «Культурологія як предмет наукового дослідження». Документи огляду містять інформацію про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкривають філософські, соціологічні та історичні аспекти культури, різноманітність культурологічних пошуків – концепцій, напрямків, шкіл із власними світоглядними і методологічними підходами.