Природничі науки : збірник наукових праць. Вип. 10 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал (відп. ред.), Ю. І. Литвиненко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 217 с.