Наукові пошуки [Текст] : збірник наукових праць молодих учених. Вип. 16 / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. Г. Осьмук та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – 147 с.