Наукові пошуки: зб. наук. праць молодих учених. Вип. 9 / за ред. проф. А.А.Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 284 с