WEB-дизайн : Навч.-метод. посібник : Для студ. денної форми навчання спец. “Інформатика” / Уклад. Є.С.Голуб. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 70 с.