Виробнича педагогічна практика з історії та правознавства : Метод. рекомендації для студ. 4 курсу іст. та соц.-гуманіт. фак. / Укл. Г.В.Коваленко, О.Л.Телешева. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 28 с.