Управління інноваційним розвитком освіти в суспільстві ризику [Текст] : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 457 с.