Теслева Ю.В. Розвиток післядипломної музично-педагогічної освіти в Україні : навч.-метод. посіб. для студ. фак-тів мистецтв пед. ун-тів та слухачів курсів підвищ. кваліф. вчителів мистецьких дисц. ін-тів післяд. пед. освіти / Ю. В. Теслева. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 120 с.