Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / за заг. ред. Сбруєвої А. А.. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 520 с.