Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи [Текст] : монографія / за заг. ред. проф. А. А. Сбуєвої, проф. О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 440 с.