Тематика і плани практичних занять з історії стародавнього світу : Методичні рекомендації для студентів І курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання / Укл. О.Л.Телешева. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 36 с.