Спаська Л.А. Read and Discuss with Pleasure. W. S. Maugham. The Painted Veil : навч.-метод. посібн. [для студ. ф-тів іноз. мов пед. ун-тів] (англійською мовою) / Л.А. Спаська. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 236 с.