Спаська Л.А. A History of the English Language = Історія англійської мови : [навч. посібн. для студ. фак-тів інозем. мов] (англійською мовою) / Л.А. Спаська. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 128 с.