Щербакова І. М. Робоча програма курсу «Профорієнтація та профвідбір» : для студ. спец. «Практична психологія» / І. М. Щербакова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 48 с.