Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*плюс – 2015” [Текст] : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 3–4 грудня 2015 року : у 3-х ч. Ч. 3 / М-во освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”ТОВ, 2015. – 126 с.