Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу “Фізіологія людини з основами патофізіології” : [Для студ. фак. фіз. виховання]. Ч.2 / Упор. О.І.Іванова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 124 с.