Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Фізіологічні основи фізичної культури і спорту» : для студ. спеціальності «Фізична культура» Ін-ту фіз. культури / упор. О.О. Єжова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 44 с.