Робоча програма навчальної дисципліни “Неорганічна хімія” для студентів спец. “Біологія, хімія” напряму 0401 денної форми навчання /Укл. А.М.Скляр. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 32 с.