Психологічна практика : метод. посібн. / уклад.: Л.Л. Гільова, Л.Л. Дворніченко, Т.О. Мотрук. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 96 с.