Програма з фізичної культури для вступу на І курс (галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”, напрям підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», напрям підготовки 6.010203 «Здоров’я людини”, напрям підготовки 6.010202 «Спорт» / Ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 33 с.