Програма комплексного державного екзамену «Теоретичні основи психології» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.03010301 Практична психологія галузь знань 0301 Соціально-політичні науки / [уклад.: Н. О. Єрмакова, Л. Л. Дворніченко, Г. А. Стадник, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 96 с.