Програма комплексного державного екзамену «Основи практичної психології» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.03010301 Практична психологія галузь знань 0301 Соціально-політичні науки / [уклад.: Н. О. Єрмакова, С. Б. Кузікова, Л. Л. Дворніченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 76 с.