Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт.: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, С. Б. Кузікова, Т. Б. Тарасова та ін. ; відп. ред. Г. Є. Улунова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 300 с.