Практикум з історії педагогіки : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / [уклад.: А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна, Н.Г. Осьмук]. – [2-ге вид., перероб.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 156 с.