Повалій Т. Л. Історія хореографічного мистецтва : навч.-метод. посіб. для студ. фак-тів мистецтв пед. ун-тів. Ч. 1 / Т. Л. Повалій. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 120 с.