Павлов В. В. Основи синтаксису англійської мови : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] (англійською мовою) / В. В. Павлов, А. М. Коваленко, Н. Л. Голубкова. – [2-ге вид., випр. і доповн.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 120 с.