Павлов, В.В. Non-Finite Forms of the Englishv Verb : Безособові форми діїслова в англійській мові. Навч.посібник для студ.фак.інозем.мов пед.ун-тів / В.В.Павлов та ін. – Суми : СумДПУ, 2002. – 72 с.