Павлов В.В. Essentials of English syntax = Основи синтаксису англійської мови : Навч. посібн. для студ. фак-тів іноз. мов / В. В. Павлов. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 92 с.