Пасько К.М. Психологія релігії : навч.-метод. посіб. [для студ. спец. «Практична психологія» денної та заочної форм навч.] / К.М. Пасько. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 112 с.