Оцінка загальної фізичної працездатності осіб 19-21 року за показниками варіабельності серцевого ритму : наук.-метод. реком. / [уклад. Г.О. Латіна]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 32 с.