Особливець О.Ю. Finding your way to knowledge – На шляху до знань : навч. посібник для студ. 4-го курсу заочного відділення фак-тів іноз. мов пед. ВНЗ / О. Ю. Особливець. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 172 с.