Організаційні засади магістерської підготовки за спеціальністю 8.01010601 «Соціальна педагогіка» : методичні рекомендації / автори-упорядники Г.В. Волошко, О.Г. Козлова, А.А. Сбруєва ; за ред. доктора пед. наук, професора А.А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 108 с.