Оптимізація рухової активності та розвиток фізичних якостей студентів засобами фізичного виховання : навч.-метод. реком. [для студ. вищ. навч. закл.] / [уклад.: Н. А. Кулик, Н. Д. Шошура]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 36 с.