Модульні контрольні роботи та підсумкові тестові завдання із сучасної української літературної мови: Морфологія. Числівник. Займенник : завдання та методичні рекомендації для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / [упоряд. Л. І. Дорошенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 64 с.