Модульні контрольні роботи та підсумкові тестові завдання із сучасної української літературної мови : Лексикологія, фразеологія, морфємологія, словотвір: Завдання та метод. рекомендації для студ. філол. фак. вищ. навч. закл. / Упор. Л.І.Дорошенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 64 с.