Модульні контрольні роботи та підсумкові тестові завдання із сучасної українськой дітературної мови: Морфологія. Іменник. Прикметник : завдання та метод. реком. для студ. філолог. факульт. вищ. навч. закл. / [упоряд. Л.І. Дорошенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 68 с.