Мистецька освіта в Україні : теорія і практика / О.П. Рудницька [та ін.] ; заг. ред. О.В. Михайличенко; ред. Г.Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 255 с.