Методологія і методика соціологічних досліджень : Метод. рекомендації для студ. соц.-гум. фак. / Укл. Л.О.Бут. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 68 с.