Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія готельного бізнесу» для бакалаврів за напрямом 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації денної форми навчання / уклад. В.П. Самодай. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 36 с.