Методичні рекомендації до написання курсової роботи з психології (напрям підготовки 6.030103 «Практична психологія») / уклад. Н.О. Єрмакова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 64 с.