Методичні рекомендації до написання дипломної роботи з психології (напрям підготовки 7.03010301 «Практична психологія») / уклад. Н.О. Єрмакова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 72 с.