Методичні основи формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки : метод. реком. для викладачів і студентів факультетів мистецтв пед. ун-тів / [уклад. М.Б. Петренко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 48 с.