Методичні матеріали щодо організації навчального процесу з курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» за кредитно-модульною системою навчання для студентів І курсу спеціальності 6.140203 «Фізика» та 6.040302 «Інформатика» / уклад. О. О. Одинцова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 52 с.