Книш О.І. Державний екзамен зі шкільного курсу української мови та методики викладання його в школі : Навч.-метод. посібник / О. І. Книш. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 168 с.