Кібальник О.Я. Оздоровчий фітнес. Теорія та методика викладання : навч.-метод. посібник для галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» факультетів фіз. виховання пед. ун-тів / О.Я. Кібальник, О.А. Томенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 204 с.